Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
65 postów 693 komentarze

Przekonaj się

via vitae - Sol vitae - sapientia. Sal vitae - amicitia. Panis vitae - temperantia. Vita vitae - conscientia.

‘Bogiem było Słowo’ – tożsamość czy cecha?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

WIELU ludzi uważa naukę o Trójcy za „fundamentalną doktrynę religii chrześcijańskiej”. Według niej Ojciec, Syn i Duch Święty to trzy osoby w jednym Bogu albo jeden Bóg w trzech osobach.

  

 Kardynał John O’Connor tak się wypowiedział na temat tej nauki: „Wiadomo, że jest to bardzo głęboka tajemnica, której w żaden sposób nie da się przeniknąć”.

  Czy tożsamość Boga rzeczywiście musi być „bardzo głęboką tajemnicą”?

  Jezus najwidoczniej tak nie uważał. Gdy się modlił do swego Ojca, wyraźnie zaznaczył różnicę między Nim a samym sobą. Oznajmił: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał,Jezusa Chrystusa"(Jana 17:3). Jeśli zrozumiemy tę prostą naukę biblijną i uwierzymy Jezusowi, będziemy mu okazywać szacunek jako Bożemu Synowi. Będziemy też oddawać cześć Jego Ojcu jako „jedynemu prawdziwemu Bogu”.

 

Dlaczego dogmat o Trójcy tak trudno zrozumieć ludziom podającym się za naśladowców Jezusa?

Jedną z przyczyn podano w pewnym opracowaniu, gdzie w związku z Trójcą przyznano: „Doktryna ta nie jest biblijna w tym sensie, że nigdzie w Biblii nie została sformułowana”. Ponieważ nauka o Trójcy „nie jest biblijna”, jej wyznawcy rozpaczliwie poszukują na poparcie jakichś wersetów, nierzadko wypaczając nawet ich sens.

  Przykładem może być Ewangelia według Jana 1:1. W Biblii Tysiąclecia czytamy tu:

    „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga [po grecku ton theòn], i Bogiem [theòs] było Słowo”.

 

   W wersecie tym występują dwie formy greckiego rzeczownika theos(bóg).  Pierwsza z nich jest poprzedzona rodzajnikiem określonym ton(biernik od rodzajnika ho) i wtym wypadku odnsi się do Boga Wszechmocnego.  Ale w drugim miejscu rzeczownikowi theos nie towarzyszy rodzajnik.  

                  Czyżby został omyłkowo opuszczony? 

  Ewangelię według Jana spisano w potocznej grece zwanej koine, w której obowiązywały konkretne reguły używania rodzajników określonych. * Biblista Archibald T. Robertson wyjaśnił, że jeśli zarówno przed podmiotem, jak i przed orzecznikiem występują rodzajniki, to „obie części  zdania są określone i należy je traktować jako identyczne, tożsame, używane zamiennie”. Za przykład podaje Ewangelię według Mateusza 13:38, gdzie czytamy: „Polem [po grecku ho agròs] jest świat [po grecku ho kòsmos]”. Zasady gramatyki pozwalają zrozumieć to zdanie również odwrotnie, czyli że pole jest światem.

 

 Co natomiast powiedzieć o sytuacji, gdy podmiotowi towarzyszy rodzajnik określony, a orzecznikowi nie, jak to jest w Ewangelii według Jana 1:1?

 

 Komentując ten właśnie werset, biblista James Allen Hewett zaznaczył: „W takiej konstrukcji podmiot i orzecznik nie są w żaden sposób tożsame, równorzędne ani identyczne”.

Aby to unaocznić, powołał się na wypowiedź z Listu 1 Jana 1:5: „Bóg jest światłem”. W tekście greckim odpowiednikiem wyrazu Bóg jest wyrażenie ho theòs, a więc zawierające rodzajnik określony. Takiego rodzajnika nie ma jednak przed słowem fos(światło). Uczony wyjaśnia: „Boga (...) zawsze można kojarzyć ze światłem; ale o świetle nie da się powiedzieć, że jest Bogiem”. Podobne przykłady znajdujemy w Ewangelii według Jana 4:24(„Bóg jest Duchem”) i w Liście 1 Jana 4:16 („Bóg jest miłością”). W obu tych miejscach rodzajniki określone towarzyszą podmiotom, ale przed orzecznikami „Duchem” i „miłością” ich nie ma. Dlatego w tych wersetach nie można zamienić rolami podmiotu z orzecznikiem. Zdania te nie mogą znaczyć, że „Bogiem jest Duch” albo że „Bogiem jest miłość”.

 

  Jak przyznaje wielu znawców greki i tłumaczy Biblii, wypowiedź z Ewangelii według Jana 1:1 uwypukla nie tożsamość „Słowa”, lecz jego cechę. Tłumacz Biblii William Barclay wyjaśnia: „Ponieważ (...) przed tym theos rodzajnik nie występuje, wyraz ów nabiera charakteru opisowego(...). Jan nie utożsamia tutaj Słowa z Bogiem. Krótko mówiąc, nie twierdzi, jakoby Jezus był Bogiem".


  Podobnie wyraził się uczony Jason David BeDuhn:"Jeśli w greckim zdaniu, takim jak to w  Jana 1:1c, sprzed rzeczownika theos usunie się rodzajnik określony, wówczas czytelnicy założą, że chodzi o jakiegoś niesprecyzowanego ‚boga’ (...).


  Rzeczownik theos bez rodzajnika całkowicie różni się od 'ho theos', tak jak 'bóg' rózni się od 'Boga'. Następnie BeDuhn dodał: "W Jana 1:1 Słowo nie jest tym jednym jedynym Bogiem, lecz bogiem, bytem boskim”. A uczony Joseph Henry Thayer, który pracował nad przekładem American Standard Version, ujął to tak: „Logos [czyli Słowo] był boski, ale nie był samą boską Istotą”.   Skoro Jana 1:1 nie mówi o tożsamości Słowa, ale uwypukla Jego cechę – boską naturę – czy można mówić, że ten werset uczy o Trójcy?

 

*) Rodzajnik nie istnieje w polszczyźnie. W koine występują rodzajniki hohe, to, którym w pewnych sytuacjach poniekąd odpowiadają polskie zaimki „ten”, „ta”, „to”.

 

 

KOMENTARZE

 • Błądzisz kobieto.
  Twe nauki prowadzą cię w niebyt i potępienie wieczne.

  W bili Jezus jest przedstawiany dwójnasób. Jako PAN Jezus, syn człowieczy, normalny człowiek, nauczyciel i jako BÓG, gdy odnalazł go w sobie i połączył się Bogiem Ojcem poprzez ducha świętego. Tym samym został za życia Bogiem jedynym w trójcy świętej i zapewnił sobie życie wieczne. Bóg Ojciec, Duch święty i Syn Boży to jedno.
 • Autor, Witaj
  „ Nawet jedno słowo o Trójcy nie znajduje się w całej Biblii ( .. ) Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiale koncepcje filozoficzne „ (Miguel Servet)
  W maju 1531 wyjechał do Strasburga, gdzie opublikował książkę De Trinitatis Erroribus ( O błędach Trójcy ),w której odrzucił jako niezgodną z Biblią doktrynę Trójcy. Wyraził przekonanie, że w ciągu trzech pierwszych stuleci naszej ery religia chrześcijańska została skażona.
  Początki doktryny Trójcy sięgają soboru Nicejskiego ( 325 r ), zwołanego na polecenie cesarza Konstantyna, który z powodów politycznych chciał upodobnić chrześcijaństwo do wierzeń pogańskich.

  Pozdrawiam
 • @Fischer 08:08:36
  /człowiek jest twórca boga/
  to Twoje słowa. Miałeś na myśli doktrynę trójcy?

  http://Zawisza.neon24.pl/post/132300,sw-piotr-uczen-chrystusa-apostol-ale-czy-biskup-rzymu#comment_1314876
 • @roux 08:49:45
  || Początki doktryny Trójcy sięgają soboru Nicejskiego ( 325 r ), zwołanego na polecenie cesarza Konstantyna, który z powodów politycznych chciał upodobnić chrześcijaństwo do wierzeń pogańskich. ||

  To by tłumaczyło awersję większości religii chrześcijańskich do koncepcji jedynego Boga.


  Powt. Prawa 6:4 „Słuchaj, Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa."

  Prawdę tę potwierdził Jezus w Marka 12:29


  Pozdrawiam
 • @roux 09:08:01
  /człowiek jest twórca boga/
  to Twoje słowa. Miałeś na myśli doktrynę trójcy?

  To nie tak.

  Pisałem w aspekcie społecznym bo ludzie kreują bogów, ale jest to tożsame z doktryną trójcy. Tak samo jak Bóg Ojciec jest w nas wszystkich nie tylko w Jezusie, tak jak i dusza jest w nas wszystkich. Tak my odkrywamy Boga w sobie. Tego nie da się rozdzielić. Słowa pisma świętego są uniwersalne, prawdziwe we wszystkich wymiarach, nawet w nauce. Np. światło, dusza (geny), łączą drzewo Dąb (materia), żaden ten czynnik nie może istnieć sam w dziele tworzenia. Światło łączy się z duszą, dusza jak sumienie może być rożna, zatem drzewo poznasz po owocach jego. O czym decyduje dusza (geny). Tak jak światło przepełnia drzewo, jak geny są w nim, tak Bóg Ojciec nas przepełnia i dusza jest w nas, razem z człowiekiem tworzy trójce. Świętą Trójce gdy potrafimy odnaleźć Boga w sobie i się z nim połączyć się.

  Faktycznie ewangeliści nie wiele pisali o Trójcy Świętej, a jedynie opisywali życie i nauki PANA Jezusa.

  Wtedy Pan Jezus jeszcze nie połączył się z Bogiem Ojcem. Jego misja wypełniła się dopiero na krzyżu.

  W siedmiu (7- w kabale to liczba całości, jak siedem dni stworzenia świata, siedem dni tygodnia) zdaniach podsumował swoją misje, to najważniejsze zdania jego nauki w obliczu śmierci:

  1/ miłość i wybaczenie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34);
  2/zbawienie innych: Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43);
  3/życie wieczne, zmartwychwstanie: Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka. (J 19, 26-27);
  4/zwątpienie i wezwanie BOGA OJCA jego prawdziwym imieniem. Eli, Eli, lama sabachthani? - "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34);
  5/ Pragnienie zjednoczenia się z Bogiem Ojcem: Pragnę. (J 19, 28);
  6/ Wypełnienie zjednoczenie się z Bogiem: Wykonało się. (J 19, 30);
  7/ Zjednoczony w trójcy Pana Jezusa, św Ducha i Boga Ojca: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46).

  Pan Jezus, zanim skonał zjednoczył się ze światłem poprzez duszę swoją. Zapewniając sobie nieśmiertelność. Dopiero w tym monecie stał się Bogiem w Trójcy Jedynym, przedtem był synem człowieczym, później Chrystusem (inaczej namaszczonym, naznaczonym, wybranym).

  Kolego musisz sam szukać w Boga w piśmie idź do swego kapłana. Mi jako ateiście nie wypada ciebie nauczać bo nie wiem jakiej wiary jesteś i w co wierzysz. Nikt nie ma prawa ci odbierać twojej wizji Boga, masz go znaleźć sam. Nawet gdy mam rację poprzez szacunek do twojej wiary nie powinienem cię pouczać. Jeżeli wierzysz w Jezusa i św. Trójcę to ok, nie ma znaczenia jakiego jesteś wyznani, jednak jeżeli ktoś wierzy w Jahwe, czy nie wierzy w trójcę musi tak zostać, nie wolno im odbierać nadziei to ich wybór.
 • @Fischer 13:43:26
  Dodam jeszcze, może to pomoże ci zrozumieć, jedną z tajemnic wiary.

  Tylko chrześcijaństwo i buddyzm (nirwana) prowadzi ścieżką do ZJEDNOCZENIA z Bogiem, nie na spotkanie z bogiem na sądzie ostatecznym, ale zjednoczenia, życia wiecznego i zbawienia.

  Tak więc w naszej cywilizacji tylko Chrześcijaństwo, zabiega o nasze zbawienie i życie wieczne poprzez zjednoczenie z Bogiem.

  Aby tego dognać muszą połączyć się trzy elementy Bóg Ojciec (Światłość), Dusza (Energia), Ciało (materia, my). Nie da się osiągnąć wieczności i scalenia z Bogiem z pominięciem jakiegokolwiek z tych elementów.

  Można to udowodnić nawet matematycznie, chociażby za pomocą geometrii Euklidesowej, czy przestrzennego układu Kartezjańskiego. Nie da się przejść do kolejnej ćwiartki wyznaczającej przestrzeń, nie przechodząc przez początek układu (czyli jednocząc się w Bogu wyznaczającym naszą przestrzeń), lub zerując wymiary (osie) dotychczas obowiązująca przestrzeń. Jednak przenikniecie do dowolnej przestrzeni układu kartezjańskiego prowadzi tylko przez punkt zerowy, wyznaczający początek układu.

  Żadna inna religia monoteistyczna nie dba o nasze zbawienie i nie wskazuje drogi do życia wiecznego. Tym nauki Chrystusa górują nad innymi religiami. Są kolejnym krokiem milowym krokiem teologicznym dla świata. Nauka Jezusa jest spójna z nauką współczesną, tylko kościół w swych naukach zatrzymał się w średniowieczu.

  Judaizm uznaje istnienie ducha świętego w człowieku. Ale nie przyjmuje
  możliwości jedności poprzez ducha z Bogiem Ojcem. Tym samym skazywał wiernych po śmierci na zawieszenie, oczekiwanie (czyściec) na oświecenie z łaski Boga.

  Można to zobrazować w ten sposób, nauka Jezusa wskazuje nam ścieżki i zostawiła drogowskazy. Nauka żydowska pozostawiła błądzące dusze na łaskę w niebycie, na zasadzie niech błądzą może ktoś kiedyś trafi do tego właściwego wymiaru.
 • @Fischer 19:02:04
  /nauka Jezusa wskazuje nam ścieżki / tak, lecz nauki "chrześcijańskie" nie mają z nauką Jezusa nic wspólnego,

  Potwierdza to błogosławiony kard. J.H. Newman, największy katolicki teolog XIX wieku:

  "Euzebiusz mówi nam przy niejednej sposobności, że Konstantyn, chcąc uczynić religię pociągającą dla pogan, wprowadził zewnętrzne ozdoby, do których przywykli w swojej własnej religii. Nie ma tu potrzeby wchodzić głębiej w ten temat, który pisarze protestanccy uczynili dobrze znanym dla większości z nas. Świątynie ku czci poszczególnych świętych ozdabiane w związku ze świętami gałęziami drzew, kadzidło, lampy, świece, ślubowane ofiary dziękczynne za powrót do zdrowia, woda święcona, prawo azylu, dni święte i cale okresy liturgiczne, używanie kalendarza, procesje i błogosławieństwo pól, szaty liturgiczne, tonsura, pierścień małżeński, zwracanie się ku wschodowi, obrazy w okresie późniejszym, być może śpiew kościelny i Kyrie eleison - wszystko to jest pochodzenia pogańskiego i zostało uświęcone przez przejęcie do Kościoła"

  "Czym jest człowiek między zwierzętami, tym jest Kościół pośród szkól tego świata; a jak Adam nadawał nazwy zwierzętom dokoła l siebie, tak i Kościół rozglądał się z początku dokoła, przeglądając j i rozpatrując doktryny, jakie zastał. Zaczął to czynić w Chaldei, potem szukał pośród Kannanitów, zstąpił do Egiptu i przeszedł stąd do Arabii, aż wreszcie zatrzymał się na własnym gruncie. Spotkał następnie kupców z Tyru, mądrość Wschodu i przepych Saby. Przeszedł także do Babilonu i zawędrował do szkól Grecji. A gdziekolwiek się zjawił, czy to wśród cierpień czy w tryumfie, j wszędzie jednak był duchem żywotnym, myślą i głosem Najwyższego, ,,siedząc wpośród doktor-ów, słuchając ich i zadając im pytania" (por. Łk. 2,46), zgłaszając prawo do tego, cokolwiek powiedzieli słusznego, poprawiając ich błędy, uzupełniając braki, dopełniając to co zaczęli, rozszerzając ich przewidywania — i za pomocą tych środków stopniowo powiększając zasięg i oczyszczając treść swojej własnej nauki. A więc to, że wiara Kościoła przypomina obce teologie — nie może bynajmniej wpływać na podważanie zaufania do tej wiary. Utrzymujemy nawet, że jedną ze szczególnych dróg, za pomocą której Opatrzność przekazała nam wiedzę Bożą, stanowiło umożliwienie Kościołowi czerpania jej i zbierania ze świata i w tym właśnie znaczeniu, jak zresztą i w innych także, „ssania mleka narodów, a karmienia się piersiami królewskimi"
  ("O rozwoju doktryny chrześcijańskiej")
 • @roux 19:19:59
  Co cię obchodzi kard. J.H. Newman ? Wierzysz w nauki Jezusa, czy kardynałowi konwertycie ?

  My mówimy tu nie o kościele, ale naukach chrześcijańskich (kierowanych do chrześcijan) głoszonych przez Jezusa.
 • @Fischer 19:50:35
  Ja uważam, na podstawie Biblii, że doktryna trójcy (i wiele innych) jest pogańska, Newman to potwierdza.

  Pan Jezus mówi o tym w przypowieści o pszenicy i chwastach.

  "24 Podał im inny przykład, mówiąc: „Królestwo niebios stało się podobne do człowieka, który na swym polu zasiał wyborne nasienie. 25 Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i między pszenicę nasiał chwastów, i odszedł. 26 Gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty. 27 Podeszli więc niewolnicy gospodarza i rzekli do niego: ‚Panie, czyż nie posiałeś na swym polu wybornego nasienia? Skąd się zatem wzięły chwasty?" (.......)
  " 37 On, odpowiadając, rzekł: „Siewcą wybornego nasienia jest Syn Człowieczy, 38 polem jest świat, a wybornym nasieniem są synowie królestwa, chwastami zaś są synowie niegodziwca, 39 a nieprzyjacielem, który je zasiał, jest Diabeł. Żniwem jest zakończenie systemu rzeczy, a żniwiarzami są aniołowie. 40 Dlatego jak zbiera się chwasty i pali ogniem, tak będzie podczas zakończenia systemu rzeczy. 41 Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie, 42 i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami. 43 W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w królestwie ich Ojca. Kto ma uszy, niech słucha"
  (Mt 13:24-27; 37-43 PNŚ)
 • @roux 21:26:13
  Piszesz:

  "Pan Jezus mówi o tym w przypowieści o pszenicy i chwastach."

  Tak mówi, ale nie o trójcy, tylko o tym że chwasty należy wypalić. Tak będzie też z ludźmi podczas zakończenia systemu rzeczy.

  Ewangelista Mateo kończy "Kto ma uszy, niech słucha".
  Kolega nie słucha, nie rozumie, sam się już wypala.

  Gdzie w tej przypowieści nauka o św. trójcy, czy zaprzeczenie jej istnienia ?

  Wierzysz Newmanowi, nie Jezusowi ?
 • @Fischer 21:49:25
  Nauka Jezusa (pszenica):
  "28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja"
  (Jn 14:28 PNŚ)

  Nauka Szatana (chwast):
  "Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie stworzony; że jest współistotny Ojcu;"
  (Sobór w Nicei 325 r)
 • @Fischer 21:53:58
  /Wierzysz Newmanowi, nie Jezusowi ?/
  Newman nie przeczy Jezusowi
 • @roux 22:31:38
  Przyjacielu ja pytam czy:

  /Wierzysz Newmanowi, nie Jezusowi ?/

  Nie twierdzę że Newman przeczy Jezusowi.

  Wiedz skąd ta teza.

  Staraj się zrozumieć co piszę i staraj się pisać w temacie. Bo jak ja jeszcze zacznę bełkotać to nic z tego nie zrozumiesz.

  Hitler też nie przeczył Jezusowi, ale nie korzystał z jego nauk.
 • @Fischer 23:21:11
  Wierzę Jezusowi, Synowi Bożemu. Uważam, że kardynał Newman pisze prawdę o pochodzeniu doktryny KK, dlatego nie jest uważany przez fanatyków, zwłaszcza na tym forum. Katecheci go nienawidzą.
 • @roux 23:41:04
  Ale my mówimy o nauce Jezusa, a nie o doktrynach kościoła tego czy tamtego.

  Nie rozważamy jak po ukrzyżowaniu Jezusa, rozwinęły się ruchy religijne, jakie dogmaty i doktryny przyjęły.

  Każdy z ojców kościołów usiłował wykazać, że jego poglądy są właściwe. Jedni robili to w dobrej wierze, inni źle zrozumieli nauki Jezusa, inni robili to dla władzy, dominacji, zysków i wpływów. Rzeczą ludzka jest błądzić. Co innego oszustwo w imię wiary. Błędy Bóg wybaczy, bo sumienie będzie czyste, oszustwa nie.

  Na nauce Jezusa grają wszyscy, żydzi, katolicy, prawosławni, anglikanie, protestanci, luteranie, św Jehowy, zielono światowcy, ewangelicy, metodyści, baptyści , grekokatolicy, dziesiątki kościołów starokatolickich, Mariawici, Mormoni, Amisze, Staroobrzędowcy, wierni kościoła Abisyńskiego, Asyryjskiego, różne wyznania Orientalne. Dziesiątki wszelkiej maści zborów, zakonów, sekt, masonów.
  Na to się nakłada wielka liczba zborów i gmin wczesnośredniowiecznych dziś wymazanych z historii kościoła.

  Każda z tych grup wyznaniowych miała swoje doktryny, każda uważała się za jedyną właściwą by reprezentować naukę Jezusa. Czasem nurty te reprezentowały skrajne teorie wobec siebie.

  Myślisz, że z punktu widzenia wiary Boga ma to jakieś znaczenie. ŻADNE !

  Po prostu Ci co pragną zjednoczyć się z Bogiem, być zbawionym, żyć wiecznie muszą zrozumieć Słowo Boże. Nie ważne jakie pisma święte będą studiować, czy z kanonu, czy spoza niego, czyich nauk słuchać i w jakim kościele będą się modlić.

  Muszą znaleźć Boga w sobie. Bóg dla chrześcijan jest zawsze ten sam w trójcy jedyny.

  PS

  piszesz:

  "Newman pisze prawdę o pochodzeniu doktryny KK, dlatego nie jest uważany przez fanatyków, zwłaszcza na tym forum. Katecheci go nienawidzą."

  Którzy to fanatycy z tego forum piszą źle o Newmanie ? Jacy katecheci go nienawidzą ?

  Mam nadzieję że nie masz mnie na myśli, nie jestem katechetom i nie pałam nienawiścią do tego biskupa. Delikatnie mówiąc wisi mi, ale go rozumiem i nie mam do niego żadnego żalu, szczerze. :-)
 • @ via vitae
  I ZNOWU przyszli tu ateiści uczyć nas religii. ;)
 • @Fischer 00:50:34
  Nie Ciebie miałem na myśli pisząc o fanatykach ;-)
  Pozdrawiam
 • @Zdzich 02:17:22
  Religii to uczą dzieci w szkole .

  Tutaj przypominamy kanony wiary chrześcijańskiej.. bo tak szybko zapominacie .
 • @Zdzich 02:17:22
  || I ZNOWU przyszli tu ateiści uczyć nas religii. ;) ||

  To tak, jakby zadeklarowany, stary kawaler udzielał porad narzeczonym w kwestii małżeństwa.

  Pozdr
 • @fabi 08:22:42
  Niby co jest tymi kanonami wiary chrześcijańskiej? nieistniejące w grece reguły? Taki ktoś jak ten który napisał te słowa: " Nic, co widzialne, nie jest dobre. Bóg nasz Jezus Chrystus, będąc w łonie Ojca, bardziej daje się widzieć. Chrześcijaństwo nie jest dziełem przekonywania, lecz dziełem Mocy, zwłaszcza gdy świat ma je w nienawiści." i pisząc je ok. roku 100, i będąc biskupem Antiochii od ok. roku 70, nie znał greki? nie wiedział bidulek nic o Ewangelii, o naukach apostołów? Znajdź oryginał Jana 1 18 w najstarszych zapisach P 66, P75 i zastanów się czy podane w arcie reguły istnieją, gdyby było mało, dziesiątkami innych miejsc w greckich tekstach Biblii mówiących o Bogu, bogu, bogach pogańskich i szatanie bogu tego świata, pozwolą ci dojść do wniosku, że opisana w cytatach reguła nie istnieje. Istnieją w tym zakresie trzy inne, ale forum netowe nie jest chyba miejscem do takich dyskusji.
 • @via vitae 10:46:37
  /zadeklarowany, stary kawaler udzielał porad narzeczonym w kwestii małżeństwa./

  "Zasługujące na umieszczenie na czołowym miejscu w antologii ludzkiego szaleństwa (tuż obok, będącego przez lata kościelnym dogmatem, poglądu o płaskości Ziemi), majaczenia i seksualne kompleksy Augustyna i Grzegorza stały się podstawą katolickiej koncepcji „grzechu pierworodnego” - dość prymitywnego narzędzia do utrzymywania wiernych w ustawicznym strachu. Stąd też pochodzi katolicki przymus chrztu niemowląt."
  http://roux.neon24.pl/post/127151,kapucyn-naucza-seksu-owocu-zakazanego
 • @via vitae 10:46:37
  To ty napisałeś artykuł i postawiłeś pytania. Zaprosiłeś tym samym do dyskusji. Trzeba było napisać, proszę o nie ustosunkowywanie się do postawionych tez i pytań w artykule.

  Nigdy nie wyraziłbym swoich opinii na temat wiary , gdybyś nie pytał.

  W (każdej) nauce wiary jest kilka zasad, nigdy nie wolno wyjawić tajemnicy wiary, nie zrobił tego nawet Jezus. Nie używać i nie ujawniać prawdziwego imienia Boga. Nie nawracać siłą (kłamstwem, manipulacja, intrygom, strachem) na ścieżki wiary. Wyjaśniać tym tylko którzy o to proszą.

  Odstąpienie od tych zasad zaszkodzi nie tylko nauczycielowi, ale i uczniom. Jednak za uczniów odpowiedzialność spadnie na nauczyciela dwójnasób. Uczniowie którym udzielono złych wskazówek mogą co najwyżej nie odnaleźć Boga i nie doznać zbawienia. Nauczyciel naraża się na potępienie. Tego grzechu nie jest wstanie wymazać żadna forma oczyszczenia (rozgrzeszenia). Nawet gdyby nauczyciel doznał oświecenia i zjednoczenia z Bogiem, uświadomi sobie tym samym ile wyrządził szkody tym co mu zaufali i zbłądzili. Nie będzie wstanie sam sobie wybaczyć. Więc nikt mu nie wybaczy.
 • @fabi 12:56:55
  Nie, nie wiem co to jest "...oficjalny przekaz... kanonu wiary chrześcijańskiej".

  Nie ma czegoś takiego i nikt tu nie dokonuje takich syntez.

  Są różne grupy, które uznają się za chrześcijańskie, ale nie ma jakiegoś nadzwyczajnego napięcia między nimi. Różnice są naturalne pomiędzy ludźmi, wynikają z wielu czynników i chyba lepiej poznać więcej zdań dotyczących jakiegoś zagadnienia niż mniej. W każdym z nich można znaleźć coś dobrego.

  //Chrześcijaństwo i nie tylko to lipa ..i są na to dowody ..i co teraz ...jestem teraz tym co atakuje kościół ?.// Nie jesteś kimś kto atakuje kościół, jesteś kimś kto uznaje dowody, które wspomina, za wystarczające. Miliardy ludzi mając wątpliwości, rozstrzyga je inaczej i mają do tego prawo, jak Ty do wiary w dowody.

  Zaryzykuj i obal teistyczne rozumienie świata, zamiast wmawiać jakąś poprawność religijną czy chęć zamknięcia Ci ust. Spory dotyczą tu najczęściej metodologii argumentacji, czy zignorowania w dyskusji platformy wyjściowej pozycji rozmówcy, a nie tego, że się ludzie różnią.
 • @fabi 14:01:26
  /Miliardy ludzi/ właśnie:
  " (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"
  (Mt 7:21-23 BT)

  /Nie każdy jest głodny wiedzy i chęci poznania prawdy/
  racja, lecz im mniej jest głodny wiedzy, tym bardziej zbliża się do fanatyzmu
 • @
  BÓG OJCIEC ORAZ BÓG SYN – DWAJ BOGOWIE!

  http://s4.ifotos.pl/img/555jpg_xxsnhsh.jpg

  Ufff... Odetchnąłem! Nie o mnie jest ten wpis ponieważ nie uznaję tak zwanej katolickiej i protestanckiej "trójcy".
  Ja, zgodnie z Nauką Syna Bożego wiem, że istnieje BÓG Ojciec, oraz BÓG Syn.

  Potrafię również do Boga Ojca oraz do Boga Syna okazać swój szacunek, pisząc wyraz "Bóg" dotyczący Syna oraz "Bóg" dotyczący Ojca z wielkiej litery!

  To taki wyraz uszanowania, o którym niektórzy nie mają zielonego pojęcia!

  Anglicy mówią o takim "człeku" greenhorn".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @roux 15:00:22
  tak się składa że tematem jest co innego ...

  Nie chcę dalej tego drążyć ,bo i tak powiedziałem za dużo nie na temat.

  Dobrze by było , aby wyznawcy kościoła katolickiego zauważyli że w ich otoczeniu żyją ludzie o innym obrazie świata co go otacza.

  Co do mniej jest głodny wiedzy ...


  "Na początku byli nieliczni i jednomyślni.
  Skoro zaś rozrośli się w tłum, natychmiast dzielą się
  i rozłączają i każde chce mieć własne stronnictwo
  tak, jak pragnęli tego od początku. I znowu podzieleni
  jedni drugich potępiają zachowując tylko wspólną nazwę,
  jeżeli zachowują cokolwiek wspólnego. Wstydzą się
  porzucić jedynie nazwę, poza tym każdy ma własne zasady.
  Tym bardziej dziwny jest ich związek, że nie widać
  by opierał się na jakiejś trwałej podstawie.
  Trwałą zaś jego podstawą był bunt, spodziewana stąd
  korzyść i strach przed obcymi. Oto, co umacnia ich wiarę
  (...) Przyciągają do siebie męty i zmyślają okropności (...)
  odpędzają od nauki wiary wszystkich ludzi mądrych,
  a dopuszczają tylko głupców i nędzników"
  Celsus,178 r. n.e. (Contra Celsum 3, 10-14, 16, 18
 • @fabi 14:01:26
  Jeśli pozwolisz, to pobujam się trochę na drążku, zjem banana i wtedy ci odpowiem. Twoja sugestia, że dowody traktuję jako dyskusyjne, implikuje, że ty traktujesz dowodu jako bezdyskusyjne i już to powinno zamknąć naszą rozmowę. Jeśli jednak dowodem na to, że "Chrześcijaństwo i nie tylko to lipa", jest linkowany tekst, to pełna aprobata z mojej strony, to lipa... w kategorii "i nie tylko". Oczywiście jest to jakaś ewangelia, tyle, że autorzy, redaktorzy i edytorzy wahają się co by chcieli w niej zwiastować. Ewangelia ta została napisana przez Szekeliego i parokrotnie modyfikowana z użyciem cudzych, nieedytowanych materiałów dotyczących odkryć w rejonie M.martwego.Uwaga na przyszłość, jeśli spotykasz tekst opisany jak ta "ewangelia", że manuskrypty z Watykanu i KBH, że zredagowane i przygotowane, przełożone i wydane, a nie znajdujesz lokalizacji archiwalnej, to nie zawracaj ani sobie, ani innym głowy takim tekstem. Tak właśnie mniej więcej wygląda twoja mądrość i to ją różni od mądrości małp, które sprawdzają co czytają.
 • @fabi 17:20:25
  To nie ja miałem coś udowodnić, a ty miałeś pokazać dowody, że to wszystko lipa. Powoływaniem się na mądrość, kopiując idiotyczne //Celsus,178 r. n.e. (Contra Celsum 3, 10-14, 16, 18// i linkując bzdury, nie jest się wiarygodnym. Może się okazać, że twoje dowody są właśnie takiej jakości jak źródła z których korzystasz. Jeśli to w ten sposób stałeś się "normalnym rozumnym człowiekiem", to pomyliła ci się z mądrością głupota.
 • @57KerenOr 15:09:39
  Drogi Kerenie! Nie udawaj głupka, bardzo Cię proszę;

  Nauka Jezusa (pszenica):
  "28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja"
  (Jn 14:28 PNŚ)

  Nauka Szatana (chwast):
  "Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie stworzony; że jest współistotny Ojcu;"
  (Sobór w Nicei 325 r)

  Brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem, nawet dla fanatyzmu
 • @roux 18:17:31
  // widzimy natomiast Jezusa, który został uczyniony nieco niższym od aniołów, ukoronowanego chwałą i szacunkiem za wycierpienie śmierci, aby z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego Człowieka.//Hebr. 2 9

  //Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto wierzy we mnie, ten również dokona dzieł, których ja dokonuję; i dokona dzieł większych niż te, ponieważ ja idę do ojca.// Jan 14 12
 • @roux 18:17:31
  Nauka Szatana (chwast):
  "Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie stworzony; że jest współistotny Ojcu;"
  (Sobór w Nicei 325 r)

  Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. Jan 1 18
 • @kimur 18:41:06
  Witam księdza. jak zdrówko?
 • @fabi 19:12:04
  //1. Data: 2004-08-19 12:58:48
  Temat: jabłon na gruszy
  Od: krycha szukaj wiadomości tego autora

  Kto pamięta jak 30 listopada 1999 roku pojawiła
  się na grupie powyższy temat?
  Ja pamiętam, bo byłam autorką tego listu :-)
  Ubolewałam wtedy, że na mój pierwszy w życiu list
  e-mailowy nikt nie zareagował.
  Przypominam ten temat, bo właśnie niedawno ścięłam

  ten zraz jabłoni rosnący na gruszy, co udokumentowałam
  na mojej stronie www.republika.pl/kkrycha w dziale
  "działka".

  Oto krótka historia szczepienia jabłoni na gruszy,
  którą umieściłam na stronie.
  Wiosną roku 1999 zaszczepiłam gruszę, gdy zraz
  przyjął się i wypuścił listki okazało się,
  że jest to jabłoń. W 2001 roku zraz ładnie zakwitł
  i wydał pierwsze owoce.
  W 2002 roku owoców było jeszcze więcej, że nawet
  jedna z gałązek ułamała się pod ciężarem jabłek.
  Zdjęcie owocowania jest już po odłamaniu gałęzi,
  niestety.
  Natomiast w 2003 roku zraz kwitł, ale słabo owocował.
  Natomiast grusza, która do tej pory owocowała co
  roku obficie, miała
  mało owoców. W tym roku znowu, mimo obfitego
  kwitnienia, owoców jest kilka.
  Zaczęłam łączyć kłopoty z owocowaniem gruszy, nie
  wiem czy słusznie,
  z rosnącą na przewodniku jabłonką.
  Gałązki jabłonki nie kwitły w tym roku, a listki
  rozwinęły się słabo,
  a potem poskręcały się i zanikły.
  Może to jakaś choroba jabłoni dopadła tę gałązkę,
  a może grusza odrzuciła przeszczep?
  Zdecydowałam się odciąć zraz jabłoni i liczę, że
  grusza wróci do corocznego obfitego owocowania.
  Powiadomię, w przyszłości, jak zareaguje grusza na
  odcięcie zrazu jabłoni.

  pozdrawiam Krycha//
  senior.pl

  Uśmiechnij się w końcu.
 • @roux 19:08:08
  Żony,dzieci, wnuków czy moje?:)))
 • @fabi 19:12:04
  Wejdź w to www. krychy, :)))))))
 • @fabi 19:12:04
  A tak poważnie fabi, nie jestem agitatorem żadnej religii, jedynie nie lubię, gdy ludzi zaangażowanych religijnie uważa się, za jakieś małpy i tak dalej, sam siebie poczytaj. Ludzie z różnych pozycji dochodzą do wiary i musimy to szanować. Tylko tyle. Czym innym jest konstruktywna krytyka, czym innym obciążanie dzisiejszych katolików winami spod Grunwaldu i czym innym rozmiękczanie przy pomocy takich tekstów jak art u góry. Forum ugina się od stert fałszywek wklejonych z netu, jedne dotyczą historii, inne Żydów, jeszcze inne spraw dzisiejszych, zdarza się pozamerytoryczna dyskusja o religii. To moim zdaniem spowodowało zapaść tego portalu, ludzie nie są już tak głupi jak się wydawało, że są.
 • @kimur 19:29:56
  Nie wiem jak to się stało ...czarno to widzę ... miało być - gruszki na wierzbie... a napisałem jabłka na gruszce .

  To zapewne ktoś z góry pogroził mi palcem bym się opamiętał ...

  Myślę że z szacunku dla ludzi wierzących i gospodarza będzie lepiej jak wykasuje moje komentarze , i będzie to z uśmiechem .
 • @fabi 19:49:26
  Najważniejsze, że patrzysz w górę i się uśmiechasz fabi. Pozdrowienia i szacunek.
 • @kimur 19:49:25
  ubiegłem twoje myśli , jak widzisz szacunek dla wierzących mam ...mam go dla każdego człowieka .
  Mam szacunek do wszystkiego co żyje ... mój amstaf mnie szturcha czas na spacer..
  miło było ,nie potrzebnie uległem prowokacji...
  z.poz.
 • @DO MYŚLĄCYCH!
  W NIEBIE JEST BÓG OJCIEC ORAZ BÓG SYN!

  Napisałem powyżej, że w Niebie jest BÓG Ojciec, oraz BÓG Syn. Znaczy to, że skoro są na ten temat dowody Biblijne, to należy je przyjąć, a nie wrzucić do kosza jak robi to coraz bardziej nerwowy Kolega roux.

  Trzymając się tematu udowodnijmy więc, że BÓG Ojciec Jest BOGIEM!

  "(3) To znaczy życie wieczne; ich poznawanie ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa".

  Ewangelia według Jana 17/3

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Przekład Nowego Świata

  A teraz zgodnie z logiką podjętego tematu o DWÓCH Boskich Osobach w Niebie, udowodnijmy, że Syn BOGA Ojca, również jest BOGIEM!

  "(20) My zaś wiemy, Że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać Prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne".

  1 List Jana 5/20

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Przekład Nowego Świata

  I jeszcze jeden cytat dowodzący, iż Zbawiciel jest BOGIEM!

  "(18) Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie". 

  Ew. wg Jana 1/18

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Przekład Nowego Świata

  O tym, że prorok Izajasz oraz Apostoł Tomasz udowodnili, że Pan Jezus Jest Bogiem, zostało już na tej stronie wykazane, czyli nie trzeba tego w tym miejscu przypominać.

  Zauważ jednak Czytelniku, że przytoczony wyżej fragment z Ew. wg Jana 1/18 dowodzi iż bezczelność Świadków... jest nad wyraz wysublimowana. Oto bowiem okazuje się, że ich nienawiść do Bożego Syna osiąga szczyt szczytów. Nazywają Boga Ojca BOGIEM przez duże "B", a nie mając żadnej podstawy prócz nienawiści własnej, Ojcowskiego Syna określają bOGIEM, przez "b" pisane małą literą!

  Dlaczego mój komentarz rozpocząłem tytułem mówiącym o tym, że w Niebie jest Dwóch Bogów? To proste. Wyraz "BÓG" nie jest imieniem jako takim, lecz określeniem mocy, którą dana osoba posiada. Ktoś jest przez autorów Biblijnych nazwany BOGIEM ponieważ posiada moc i potęgę.

  Szatan posiada potężną moc skierowaną w złym kierunku i jest nazwany "bogiem". Sędziowie i władcy ziemscy posiadając moc im daną, nazwani są również "bogami".
  Jeżeli wymienione wyżej próchna ludzkie i duchowe posiadają moc i potęgę, to jakże Potężną i Kolosalną Moc posiada Ten, Który otrzymał ją bezpośrednio od Boga Ojca?

  Hmmm... Tak! Zasłona leży na ich sercach, ponieważ gdyby do Pana Jezusa Chrystusa się nawrócili to owa zasłona z ich oczu zostałaby zdjęta.

  Ale przecież oni nie kochają Zbawiciela oraz Boga Ojca.

  Powiem Ci coś na ucho Czytelniku, tak żeby nikt nie słyszał: Odejdź od Świadków... Nie słuchaj zadufanego w sobie rouxa, który (zauważ) nie potrafi wychwalać Ojcowskiego Syna. Porzuć ich i uwolnij się z ich kajdan. Rozerwij dyby fałszu i stań do zapasów o Prawdę – Chrystusową i Ojcowską Prawdę. Jeżeli nadal z własnej woli zostaniesz w tej sekcie to poniesiesz odpowiedzialność razem z nimi, ponieważ Pan Bóg nie da się z Siebie naśmiewać!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 23:14:44
  Schowany za banem nieszczęśnik nie jest w stanie nikogo zdenerwować; wie o tym bardzo dobrze więc w bezsilności powtarza watykańskie kłamstwa, tylko tyle mu pozostało. I jeszcze tupet mu pozostał, czyżby pies z kulawą nogą do niego nie zaglądał?

  W
 • @roux
  OD JAKIEGOŚ CZASU NIE JESTEŚ "ZBANOWANY"!

  Po długim czasie sprawdziłem dzisiaj rano kto przeze mnie jest zbanowany. I nie ma Ciebie roux. Jest tylko Fischer i Zawisza Niebieski.

  Podałem cytaty udowadniające, że w Niebie jest BÓG Ojciec oraz BÓG Syn. Napisałem prawdę zgodnie z proroctwem Izajasza i Ewangelią według Jana. Posłużyłem się Przekładem Waszej Organizacji.

  Wskazane przeze mnie cytaty dowodzą, że Pan Jezus Jest BOGIEM i obok BOGA Ojca zajmuje w Niebie Zaszczytne Miejsce.

  A... Gdybyś czasami napisał, że zdjąłem Ci bana wczoraj lub przedwczoraj, to myślę, że Admini w jakiś sposób mogą to sprawdzić.

  Podsumuję: Jak myślisz, czy prorok Izajasz miał rację mówiąc, że w przyszłości Pana Jezusa zwać będą BOGIEM Potężnym i czy Jan również stwierdził słusznie nazywając Zbawiciela "jednorodzonym Bogiem"?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 10:08:03
  Usunąłeś trzy moje ostatnie komentarze!
  Ben Nechar odpowiedział wyczerpująco na Twoje pytania.
  Po raz kolejny powtórzę za blogerką Circ:
  "Biblia, to nie menu w restauracji".
  Nie można z Biblii wybierać tylko tych fragmentów, które pasują komuś do z góry przyjętej tezy - tak czyni od 1700 lat KK.
  Nie czujesz dyskomfortu kiedy Twoje poglądy są zbieżne z nauczaniem KK przyjętym na Soborze Nicejskim, pod dyktando mordercy i poganina Konstantyna Wielkiego?
  Wiesz przecież, że ani jedna kościelna doktryna nie jest zgodna z Biblią.
  Wiesz także, że w Biblii nie ma sprzeczności.

  Pozdrawiam
 • @
  NIE POTRAFISZ GŁOSIĆ EWANGELII ROUX!

  Jest różnica pomiędzy banowaniem gościa takiego jak Ty, a usunięciem Jego komentarzy. Czytaj ze zrozumieniem!

  Nie czuję żadnego dyskomfortu, o którym piszesz, ponieważ ja nie głoszę kłamstw podobnych do nauk papieży i biskupów na temat tak zwanej "trójcy". To Ty wijesz się jak piskorz udając, że nie wiesz o co chodzi. W Niebie jest BÓG Ojciec i BÓG Syn. Udowodniłem to wielokrotnie Tobie i Twoim znajomym. Jeśli chodzi o doktryny niezgodne z Biblią to spokojnie możecie podać sobie ręce z księżmi i biskupami.

  Oni w swoich czasopismach przedstawiają bałwochwalcze postacie i Wy robicie to samo.

  Oni wysyłają do Nieba ludzi i Wy także uważacie, że 144.000 ludzi zabieranych zostaje do niebiańskiej świątyni. Ciągle piszesz głupoty. Cały czas kpisz sobie z Mistrza i Boga Ojca. Nie znasz kompletnie Ewangelii. I jeżeli na prawdę uważasz, że w Biblii nie ma sprzeczności to przyznasz Izajaszowi rację, że Zbawiciela należy nazwać Bogiem Potężnym!

  Oczywiście masz prawo słuchać blogerki Circ. Kto wie, może nawet z nią się zgadzasz?! Przecież Ty nie potrafisz głosić Ewangelii roux! Za to w przymilaniu się wszystkim jesteś milion razy lepszy ode mnie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 20:20:24
  Proponuję ci szklankę zimnej wody bo widzę, że nie ma z Tobą normalnej rozmowy.
  Niczego nikomu nie udowodniłeś, mylisz się.
  To raczej Tobie udowodniono i wydaje się, że zdajesz sobie z tego sprawę, gdyż uciekasz się do zaczepek i obrażania rozmówcy (niech Ci się nie wydaje, że tego nie widać). Nie licz na to, że mnie sprowokujesz - niedoczekanie twoje.


  /ja nie głoszę kłamstw podobnych do nauk papieży i biskupów na temat tak zwanej "trójcy"/

  racja, nie głosisz kłamstw o "trójcy", zatrzymałeś się o krok wcześniej - głosisz kłamstwa o "dwójcy". KK też zaczął od "dwójcy":

  Nauka Szatana (chwast):
  "Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie stworzony; że jest współistotny Ojcu;"
  (Sobór w Nicei 325 r)

  //Oczywiście masz prawo słuchać blogerki Circ.//

  czy Ty się z jej zdaniem nie zgadzasz?!!!
  Przypomnę:
  "Biblia, to nie menu w restauracji".

  Czy uważasz, że można z Biblii wybierać fragmenty odpowiadające przyjętym z góry założeniom?
  Powiedz szczerze, jeśli masz odwagę.
  Nie bój się kompromitacji, już bardziej sobie nie możesz zaszkodzić.

  //Cały czas kpisz sobie z Mistrza i Boga Ojca. //

  А конкретно товaрищ капитан?

  Kpię sobie, owszem, z fanatyków, oszustów, kłamców, bufonów, fałszywych nauczycieli, dogmatyków, wielorybożerców, odkuwaczy azbestu, katechetów, bałwochwalców, połykaczy pereł, snobów wszelakiej maści, którym się wydaje, że zjedli wszystkie rozumy

  //Przecież Ty nie potrafisz głosić Ewangelii //

  ciesz się, że Ty potrafisz - masz nawet jedną wyznawczynię ;-)) dla której jesteś guru (trochę stuknięta, ale nikogo innego nie przekonasz)

  /Jeśli chodzi o doktryny niezgodne z Biblią to spokojnie możecie podać sobie ręce z księżmi i biskupami/

  może jakiś dowód przytoczysz? raczej nie przytoczysz, bo kłamiesz kolego -;))
 • @roux
  GŁUPOTY GADASZ!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:45:35
  Twoja opinia to dla mnie komplement -;))
 • @roux 21:55:35
  Zamiast pisać głupoty, lepiej ODPOWIEDZ, jak jest z tym rodzajnikiem 'ton', 'ho' przed słowem 'Theous'?

  Pokaż ten rodzajnik w wersach (podaję z waszego przekładu Biblii):

  ''6 Wystąpił człowiek posłany jako przedstawiciel Boga; miał na imię Jan.
  12 Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; 13 i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga.

  18 Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.'' (Jan.1:6,12,13,18)

  A tu interlinearna:
  http://bibliaapologety.com/J1.htm
 • @Bara-bar 22:55:15
  Uważaj żeby Ci się zwój nie przegrzal :-D
 • @roux 23:34:43
  Widzę, że toczysz tutaj nierówny bój z trollami religijnymi:))

  W zasadzie, zero nawiązania do treści notki.
  Ich odpowiedzi ograniczają się do obelg. Prześcigają sie w wymyślaniu idiotyzmów.

  Najgłupsze pod tym linkiem: http://57KerenOr.neon24.pl/post/132498,pana-jezusa-beda-zwac-poteznym-bogiem#comment_1317658

  "Widzę jassy, że bardzo mocno poruszyła Ciebie nienawiść Świadków... do Bożego Syna. Rozumiem!"

  Szkoda czasu i atłasu:))
 • @brook 00:47:44 witaj
  /Prześcigają sie w wymyślaniu idiotyzmów./ właśnie

  "Podporucznik Dub tracił przytomność ze złości. Wściekał się. Było to osobliwością jego natury, że gdy się rozgniewał, to mówił jeszcze większe głupstwa, niż gdy był spokojny"
  J. Haszek, "Przygody dobrego wojaka Szwejka"

  Pozdrawiam
 • Autor
  Biblista Ernst Haenchen w swoim komentarzu do Ewangelii według Jana oddał Jana 1:1 w taki oto sposób:

  "Na początku był Logos, a Logos był u Boga i Logos był bogiem [cechowała go boskość]".

  "Aby uniknąć nieporozumień, należy od razu dodać, że słowa θεός [theos] i ὁ θεός [ho theos] (‛bóg, boski’ i ‛Bóg’) nie miały w owym okresie tego samego znaczenia. Dlatego Filon (...) pisze: λόγος [Logos] nazwany jest tylko θεός (‛boskim’), a nie ὁ θεός (‛Bogiem’), gdyż nie jest on Bogiem w ścisłym znaczeniu tego słowa. (...) Podobnie wyjaśnia Orygenes: Ewangelista nie mówi, że Logos jest ‛Bogiem’, lecz jedynie, że jest ‛bogiem’. W gruncie rzeczy zarówno dla autora hymnu [w Jana 1:1], jak i dla pisarza Ewangelii, tylko Ojciec był Bogiem (ὁ θεός, por. 17:3); Syn jest Mu podporządkowany (por. 14:28). Ale o tym werset wspomina tylko marginesowo, gdyż przede wszystkim podkreśla się w nim, jak są sobie bliscy".

  "Wypowiedź, że u boku Boga istnieją odrębnie inne poddane Mu osoby, które cechuje boskość, mieściła się swobodnie w ramach żydowskiego i chrześcijańskiego monoteizmu. Dowodzi tego Filipian 2:6-10. Paweł opisuje tu taki właśnie byt boski, który później stał się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. (...) Tak więc zarówno w tym miejscu, jak i w Jana 1:1, nie chodzi o jakąś dialektycznie pojmowaną dwoistość, lecz o dwie odrębne jednostki, które łączy osobista więź".
 • @Ben Nechar 23:41:06
  ''"Aby uniknąć nieporozumień, należy od razu dodać, że słowa θεός [theos] i ὁ θεός [ho theos] (‛bóg, boski’ i ‛Bóg’) nie miały w owym okresie tego samego znaczenia. Dlatego Filon (...) pisze: λόγος [Logos] nazwany jest tylko θεός (‛boskim’), a nie ὁ θεός (‛Bogiem’), gdyż nie jest on Bogiem w ścisłym znaczeniu tego słowa. ''

  ///


  Tak, a według innych biblistow ziemia byla płaska!

  Czy ty sprawdzasz tych, których cytujesz???

  Słowo 'boski' w grece to NIE 'theos':

  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/strong/id/2304
 • Ben Nechar
  http://gibson.neon24.pl/post/132332,czy-matka-boska-moze-do-nas-przemawiac
 • @Bara-bar 13:57:14
  ///Słowo 'boski' w grece to NIE 'theos' (...)

  Tak, a według innych biblistow ziemia byla płaska!
  ///

  "Aby uniknąć nieporozumień, należy od razu dodać, że słowa θεός [theos] i ὁ θεός [ho theos] (‛bóg, boski’ i ‛Bóg’) nie miały w owym okresie tego samego znaczenia."

  Nie mówimy, jakie znaczenie ma w teraźniejszym czasie, a w przeszłym, kiedy było (Pismo) spisywane.

  Barbaro, nie rozpatrujemy kształtu ziemi, lecz coś całkiem innego.
  A propos, wg biblistów, na których Ty się powołujesz Bóg jest Trójcą, a nie Dwójcą. Więc jak to jest?

  Kontynuując temat:
  Co oznacza "JEDNO" Boga z Synem, którego posłał Ojciec i "JEDNO" Ojca, który umiłował Syna z tymi, których umiłował Ojciec, a którzy też uwierzyli w Syna i którzy z Synem są "JEDNO"?

  - "20 Proszę nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie; 21 żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. 22 Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. 23 Ja w jedności z nimi, a ty w jedności ze mną, żeby byli doprowadzeni do doskonałej jedności, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ich umiłowałeś, tak jak umiłowałeś mnie. 24 Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, chciałbym, żeby gdzie ja jestem, również oni ze mną byli, aby zobaczyli moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze, który jesteś prawy, świat wcale cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a oni poznali, żeś ty mnie posłał. 26 I dałem im poznać twoje imię, i dam je poznać, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi" (Jana 17:20-26 NW).
 • @Ben Nechar 20:07:31
  ''A propos, wg biblistów, na których Ty się powołujesz Bóg jest Trójcą, a nie Dwójcą. Więc jak to jest?''
  ///

  PRZESTAŃ KŁAMAĆ, je NIE powołuję się na żadnych biblistów!!!

  Ty to czynisz, a NIE ja!

  //
  ''Co oznacza "JEDNO" Boga z Synem..''
  //

  JEDNO, znaczy JEDNO!!!


  ''24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się że swą żoną tak ściśle, że stają się JEDNYM ciałem'' (Rodź.2:24)

  Czyli według ciebie dla nas ludzi jest możliwe stać się jednym z małżonkiem, ale dla WSZECHMOGĄCEGO to jest niemożliwe???

  Otrzeźwiej, przestań pić facet, bo jak na razie pijesz ze studni szatana!
 • @Bara-bar 00:13:41
  Baśka, pytanie które zadałem jest złożone. Czekam na pełną odpowiedź, a nie strzępy.
  Powtórzę pytanie:

  Co oznacza "JEDNO" Boga z Synem, którego posłał Ojciec i "JEDNO" Ojca, który umiłował Syna z tymi, których umiłował Ojciec, a którzy też uwierzyli w Syna i którzy z Synem są "JEDNO"?
 • @Bara-bar 00:13:41
  Podoba mi się ta część odpowiedzi, której udzieliłaś. Z niej wynika jasno i bezsprzecznie, że Jezus NIE JEST TĄ SAMĄ OSOBĄ (istotą), co jego Ociec, tak samo jak ja nie jestem tą samą osobą, co moja żona, a Ty tą samą osobą, co Twój mąż :))

  Dziękuję Basiu za poprawność odpowiedzi.
 • @Ben Nechar
  Piszesz:

  ''A propos, wg biblistów, na których Ty się powołujesz Bóg jest Trójcą, a nie Dwójcą. Więc jak to jest? ''
  ///

  KŁAMIESZ, bo ja NIE powołuję się na żadnych biblistów!!!

  Ja odsyłam ciebie do Interlinearnej i do Pana Jezusa, a NIE biblistów!!!

  Piszesz:

  ''Baśka, pytanie które zadałem jest złożone. Czekam na pełną odpowiedź, a nie strzępy.''
  ///

  Ja również czekam na pełną odpowiedź. Myślę, że Keren też czeka na pełną odpowiedź, a ty rzucasz - na dodatek bardzo niedbale, pogardliwie - tylko strzępy!


  Pytasz powtórnie:

  ''Co oznacza "JEDNO" Boga z Synem, którego posłał Ojciec i "JEDNO" Ojca, który umiłował Syna z tymi, których umiłował Ojciec, a którzy też uwierzyli w Syna i którzy z Synem są "JEDNO"?''
  ///

  Czy wiesz co znaczy POŚREDNIK między Ojcem i nami grzesznymi???

  Czy wiesz, rozumiesz dlaczego Pośrednik jest niezbędny???

  Wygląda na to, że nie wiesz, że nierozumiesz.

  Podam przykład z naszego życia (nie wiem jakie masz wykształcenie, zakładam, że techniczne):

  Masz laptop, ale czy ten laptop możesz podłączyć BEZpośrednio do sieci? Otóż nie możesz, potrzebujesz transformatora, prawda?
  Dlaczego potrzebujesz tego transformatora?

  Ja wiem, że ten przykład jest koślawy, ale wszystkie przykłady z naszego życia takie są, kiedy odnosimy je do Boga, niemniej również w Biblii mamy je.


  Czy znasz Apokalipsę Ben?

  Jeśli znasz, to wiesz, że w Królestwie niebieskim (Czyje/Kogo jest to Królestwo? Czy wiesz Czyje/Kogo?) są Dwa specjalne Trony.

  Jeden Tron, to Tron Boga Ojca i drugi Tron, to Tron Syna Umiłowanego.

  Syn zasiada WRAZ z Ojcem na Jego (Ojca) Tronie!!!

  NA TRONIE BOGA OJCA ZASIADA WRAZ Z OJCEM KTO???

  Biblia mówi, że TYLKO Syn (wraz z Ojcem) może zasiąść na Tronie Ojca!!!

  NIKT inny tego nie może, TYLKO i WYŁĄCZNIE Syn!!!

  Natomiast na Tronie Syna będą mogli zasiąść wierni Panu Jezusowi (NIE wierni Brooklynowi, Watykanowi...)!!!

  ROZUMIESZ?
 • @Ben Nechar 06:35:27
  Jezus?
  Jaki Jezus?
 • @Bara-bar 16:37:26
  Co słychać w kółku różańcowym?
 • @Bara-bar 16:21:17
  Napisałaś do mnie:
  ///KŁAMIESZ, bo ja NIE powołuję się na żadnych biblistów!!!///

  A to nie są przypadkiem linki, którymi się posłużyłaś?:

  Jeden przykład:

  http://biblehub.com/greek/2424.htm
  http://Bar-bara.neon24.pl/post/131732,pan-jezus-jest-bogiem#comment_1307190

  Drugi przykład:

  http://biblehub.com/hebrew/259.htm
  http://bar-bara.neon24.pl/post/131024,jeden-bog-czy-dwoch-bogow

  https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?
  strongs=H259&t=KJV
  http://bar-bara.neon24.pl/post/131024,jeden-bog-czy-dwoch-bogow

  Trzeci przykład:

  http://biblehub.com/greek/4151.htm
  http://bar-bara.neon24.pl/post/125323,umarl-wyzional-ducha-nie-wyzional-duszy-lecz-ducha

  http://biblehub.com/greek/5590.htm
  http://bar-bara.neon24.pl/post/125323,umarl-wyzional-ducha-nie-wyzional-duszy-lecz-ducha

  Dodam, że tych przykładów jest o wiele więcej.

  Kto tłumaczył te greckie słowa, Ty czy bibliści?
  Proponuję, żebyś przejrzała wszystkie proponowane przez Ciebie linki i sprawdziła, że łżesz, a do tego oczerniasz.

  Tyle w temacie bezczelnego kłamstwa z Twojej strony.
  ------

  Wracając do tematu, mam rozumieć, że nie odpowiesz na pytanie złożone, które zadałem, a brzmiące: Co oznacza "JEDNO" Boga z Synem, którego posłał Ojciec i "JEDNO" Ojca, który umiłował Syna z tymi, których umiłował Ojciec, a którzy też uwierzyli w Syna i którzy z Synem są "JEDNO"?

  Ty pytasz, czy znam Księgę Objawienia (Apokalipsę), jednak sama udzielasz odpowiedzi. Pozwól Barbaro, że ja też wypowiem się w tej sprawie, ale dopiero wtedy, kiedy wyczerpiemy zagadnienie JEDNOŚCI Ojca z Synem, tej samej JEDNOŚCI Ojca z ludźmi, których umiłował i JEDNOŚCI Syna z tymi, którzy w niego uwierzyli. Możemy to zrobić na podstawie Ewangelii wg Jana 17:20-26 albo Jana 10:30 czy Jana 6, 10 i 14 rozdziały, by upewnić się, czy chodzi o "JEDNO", czy jednak o JEDNOŚĆ. Możemy poszerzyć nasze rozważania o Ewangelię wg Mateusza, czy Łukasza, gdzie użyto tego samego słowa. I sprawdzając kontekst upewnimy się, co naprawdę Jezus miał na myśli.
 • @Ben Nechar 22:29:37
  A na jaką Biblię Interlinearną ty się powołujesz (bo powołałeś się pisząc do mnie w sprawie Imienia Boga YHVH i Abrahama)?

  Czy w tej Interlineranej na którą ty się powołujesz przetłumaczono inaczej?

  Sprawdź:

  http://bibliaapologety.com/J1.htm
  http://bibliaapologety.com/Flp2.htm

  Ja wskazałam ci cytaty Biblijne w Interlinearnej. Jednak ty odrzucasz Biblię, ty (jak wszyscy sJ.) stawiasz naukę brooklynska PONAD Biblię!

  Pokazujesz tym, że nie miłujesz Prawdy, a miłowanie Prawdy jest niezbędne do wiary Bogu, do zbawienia.

  Biblia mówi nam, że są ludzie (jak wy sJ.), którzy kłamstwem żyją i Biblia mówi jak tacy skończą.

  Ty (wy sJ.) myślicie, że rozmowa z innym to debata (prawie jak polityczna debata), którą koniecznie trzeba wygrać, jednak Biblia nas tego nie uczy.

  Skoro Słowo Boga NIE robi na tobie żadnego wrażenia, to ja kończę z tobą rozmowę!

OSTATNIE POSTY

więcej
 • RELIGIE

  Limbus - teologiczny zwrot o 180 stopni

  Z Zaduszkami związane są tzw.wypominki, mające na celu uwolnienie zmarłych od mąk czyśćcowych. Na kanwie tej niebiblijnej doktryny, zrodziła się kolejna obrażająca Boga nauka o Limbusie, czyli miejscu dla zmarłych nieochrzczonych niemowląt. czytaj więcej

 • RELIGIE

  Jakie jest prawdziwe źródło fenomenu Medjugorie?

  (..)pierwsze "objawienia" (i prawdopodobnie większa cześć kolejnych zjawisk) są "więcej niż naturalne", to znaczy, pochodzą od złych duchów, których owoce widać w nieposłuszeństwie, kłamstwach i innych moralnych upadkach” - Ks. prof. M. Hauke czytaj więcej

 • RELIGIE

  Follow JC Go - święte pokemony?

  ​Już niedługo uroczystość Wszystkich Świętych, więc przedstawiciele Watykanu uznali, że nadszedł czas, by wszystkich tych świętych... złapać w aplikacji mobilnej Follow JC Go, do złudzenia przypominającej popularne Pokémon Go. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 267 komentarze: 5370