Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
65 postów 693 komentarze

Przekonaj się

via vitae - Sol vitae - sapientia. Sal vitae - amicitia. Panis vitae - temperantia. Vita vitae - conscientia.

Dark Restaurant

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jakiś czas temu modne stały się kolacje w całkowitych ciemnościach, gdzie menu jest niespodzianką , a goście niemal w 100% są uzależnieni od niewidomych kelnerów.

  

 

chodzą za coś normalnego. Z kolei  wartości takie, jak lojalność małżeńska, miłość i troska o rodzinę, czy szacunek do życia nienarodzonego – szybko tracą na znaczeniu.

 

   Trafną diagnozę stosunków panujących na świecie, połączoną z przestrogą, podał ap. Paweł w Liście do Efezjan 4: 17-19

  17 To zatem mówię i świadczę w Panu, żebyście już nie postępowali tak, jak i narody postępują w nieużyteczności swych umysłów, 18 będąc pod względem umysłowym pogrążone w ciemności, obce dla życia po Bożemu, z powodu tkwiącej w nich niewiedzy, z powodu niewrażliwości ich serc. 19 Zatraciwszy wszelkie poczucie moralności, oddały się rozpasaniu, by z chciwością dopuszczać się wszelkiej nieczystości.”

 

Paweł wspomniał najpierw o nieużyteczności umysłów (Efezjan 4:17). 

Co to oznacza?

 Według pewnego komentarza słowo, które przetłumaczono tu na „nieużyteczność” (lub próżność), „mieści w sobie pojęcie pustki, jałowości, marności, głupoty, bezcelowości i frustracji” (The Anchor Bible).

A zatem Paweł wskazał, że choć sława i chwała świata greckiego i rzymskiego mogły się wydawać imponujące, to zabieganie o nie było w rzeczywistości puste, głupie i bezcelowe. Osoby, których serca owładnęło pragnienie sławy i chwały, czekała w końcu frustracja i rozczarowanie.

 Ta sama reguła potwierdza się obecnie

Czy intelektualiści i ludzie należący do elity światowej potrafią odpowiedzieć na doniosłe pytania np. co do pochodzenia albo celu życia ludzkości?

 I jaką mądrość i kierownictwo mogą oni zaoferować?

   Ateizm, agnostycyzm, ewolucję i mnóstwo innych  sprzecznych idei oraz teorii, które  wcale nie  są bardziej światłe od dawnych rytuałów i przesądów.  

   Ludzie upajają  się sukcesami i osiągnięciach w nauce, sztuce, muzyce, sporcie, polityce, jednak te „zdobycze cywilizacyjne”, nie powstrzymują ich od udziału w wojnach i czystkach etnicznych.  Np. Radovan Karadżić, polityk były prezydent Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny, odpowiedzialny za zbrodnie wojenne na Bałkanach, zwany katem Bałkanów, to starannie wykształcony lekarz psychiatra i poeta .  A jednak wrażliwa dusza poety, nie przeszkodziła mu wydawać rozkazów m.in.wymordowania ok. 8 tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w lipcu 1995 roku.

 

 

Chcąc wykazać, iż w tym świecie nie ma nic godnego pozazdroszczenia ani naśladowania, Paweł powiedział następnie, że ludzie z narodów są pod względem umysłowym pogrążone w ciemności (Efezjan 4:18).

  Oczywiście niemal w każdej dziedzinie można znaleźć wiele osób inteligentnych  i wykształconych. Paweł powiedział jednak, że ich umysły są pogrążone w mroku.

  Jak to rozumieć ?    Jego spostrzeżenia nie dotyczą wrodzonych czy nabytych umiejętności.  Określenie „umysł” może się też odnosić do ośrodka postrzegania, do siedliska zrozumienia, do człowieka wewnętrznego.

Osoby takie tkwią w mroku, gdyż w swych poczynaniach nie mają żadnego światła przewodniego, nie wiedzą, dokąd zmierzać.  

Znajduje to wyraz w ich wypaczonym poczuciu dobra i zła. Ludzie mogą uważać, że dzisiejsza pobłażliwość i wystrzeganie się oceniania cudzej postawy moralnej jest światłe i nowoczesne, tymczasem zdaniem Pawła stanowi to w rzeczywistości przejaw przyćmienia zdolności rozumowania.   W  sensie duchowym  ktoś  taki  błąka się  w zupełnej ciemności.

 

 

Paweł kieruje naszą uwagę na okoliczność, że postępowanie tego świata jest obce dla życia  po Bożemu’ (Efezjan 4:18).

 Nie znaczy to, że ludzie w ogóle przestali wierzyć w Boga.  Pewien felietonista wyraził to następująco: „Zamiast ‚bezbożny’ wymyślmy nowe słowo: ‚małobożny’. Ludzie małobożni chcą uchodzić za wierzących, ale jednocześnie trzymają Boga w jakimś schowku, wypuszczają jedynie w niedzielę rano i nigdy nie pozwalają Mu wpływać na ich polityczną wizję świata ani na prywatne życie między niedzielami. (...) Bardziej lub mniej wierzą w Boga, ale nie sądzą, by miał coś do powiedzenia o współczesnym społeczeństwie”.

 

Następnie Paweł podał przyczyny tego stanu rzeczy.

Pierwszy powód  to tkwiąca w nich niewiedza”-   (Efezjan 4:18,).

Zwrot ten podkreśla, że nieznajomość ta nie wynika z braku sposobności nabycia wiedzy i Bogu, lecz ze świadomego jej odrzucenia. 

Inne przekłady oddają ten zwrot następująco: „właściwa im niechęć do poznania Boga”(The Anchor Bible), „bez poznania, gdyż zamknęli na nie swe serca”(Jerusalem Bible).

 

Inną przyczynę tego, że świat jako całość jest daleki od życia Bożego, stanowi według  Pawła niewrażliwość ich serc (Efezjan 4:18).

Użyte tutaj słowo odnosi się do twardnienia, na przykład do pojawiania się odcisków na skórze. Wszyscy wiemy, jak one powstają. Początkowo skóra może być delikatna i wrażliwa, ale jeśli wielokrotnie narażona jest na ucisk lub tarcie, wtedy grubieje i twardnieje, tworząc odcisk i przestaje reagować na podrażnienia.

 Ponieważ żyjemy w tym świecie i jesteśmy narażeni na oddziaływanie panującego w nim ducha, serce łatwo może stać się zatwardziałe, jeśli go nie chronimy.

 

A jakie są skutki pozostawania w takich mrokach, z dala od Boga?

W Ef 4:19 czytamy: ”Zatraciwszy wszelkie poczucie moralności, oddały się rozpasaniu, by z chciwością dopuszczać się wszelkiej nieczystości”

 Tak właśnie przejawia się zatwardziałość serca. Kiedy utraci ono wrażliwość na wyrzuty sumienia oraz poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, człowiek odrzuca wszelkie ograniczenia. Dlatego Paweł powiedział, że tacy ludzie „oddali się” rozpasaniu i nieczystości.  

 Jest to rozmyślny, zamierzony krok. W Biblii, rozpasanie (wyuzdanie) oznacza  

     zuchwałą, bezwstydną postawę, powiązaną z pogardą dla prawa i władzy.

 

  W szerszej skali takie lekceważenie podstawowych norm moralnych prowadzi do   nienawiści, a ta rodzi przemoc, fanatyzm religijny, terroryzm i wojny.

 

 

                                

  Trudno oprzeć się wrażeniu, że komuś zależy, aby świat był spowity gęstą ciemnością.  Biblia wyjawia, że tym kimś okazał się Szatan Diabeł, a ap. Paweł nazwał gobogiem tego systemu rzeczy, który zaślepił umysły niewierzących”(2Kor 4:4).    W rezultacie jego działań cała ludzkość, z wyjątkiem sług Prawdziwego Boga, znajduje się w sytuacji zapowiedzianej przez proroka Izajasza 60:2a

 „Oto ciemność zakryje ziemię, a gęsty mrok grupy narodowościowe” .

 

   Podobnie jak goście restauracji wspomnianych na wstępie,  osoby tkwiące w ciemnościach duchowych mają upośledzoną zdolność postrzegania i w sensie symbolicznym szybko się dezorientują. Mogą zatracić umiejętność odróżniania prawdy od kłamstwa i dobra od zła.

   Ponadto, wielu polubiło dopuszczać się „tego, co podłe” — między innymi rozwiązłości, ucisku, kłamstw, oszustw i kradzieży — a szatańskie ciemności stwarzają im idealne warunki do postępowania według własnych pragnień.

   Na okoliczność, że niegodziwcy lubują się w literalnych ciemnościach, tak oto zwrócił uwagę wierny Hiob: „Oko cudzołożnika wyczekuje wieczornego mroku; mówi: ‚Nie ujrzy mnie żadne oko!’ I na twarz kładzie on zasłonę” (Hioba 24:15).

 

  Niemniej jednak, do takich ludzi Bóg za pośrednictwem Izajasza kieruje ostrzeżenie:

         „Biada tym, którzy mówią, że dobre jest złe, a złe jest dobre,

      którzy ciemność przedstawiają jako światło, a światło jako ciemność,

      którzy gorycz przedstawiają jako słodycz, a słodycz jako gorycz!” (Izajasza 5:20).

W  podobnym duchu wypowiada się Jezus.   W Jana 3:19,20 czytamy:

 „To jest podstawa sądu, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były niegodziwe. Kto bowiem dopuszcza się tego, co podłe, ten nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, żeby jego uczynki nie zostały zganione” (Jana 3:19, 20).

  Dlatego każdy z nas musi zdecydować czy pragnie pławić się w duchowej ciemności, czy kierować się w życiu światłem pochodzącym od Boga.

 Na ścisły związek między światłem duchowym a życiem wskazał król Dawid, gdy napisał:

 „U ciebie jest źródło życia; dzięki światłu od ciebie widzimy światło(Psalm 36:9)

          

    Bóg przekazuje duchowe światło przede wszystkim przez swoje natchnione Słowo, Biblię. Kiedy więc ją studiujemy i przyswajamy sobie wiedzę od Boga, pozwalamy Jego światłu nas oświecać.  Za pośrednictwem Biblii Bóg Jehowa wyjaśnia swe zamierzenie i mówi nam, jak mamy spełniać Jego wolę.  Nadaje to cel naszemu życiu i pomaga zaspokajać potrzeby duchowe.

    Jeżeli mówimy o świetle duchowym, to na pierwszy plan wysuwa się osoba Jezusa. W gruncie rzeczy on sam nazwał siebie „światłem świata” i dodał: „Kto idzie za mną, ten na pewno nie będzie chodził w ciemności, lecz posiądzie światło życia” (Jana 8:12).

 Wyrażenie to pomaga zrozumieć kluczową rolę Jezusa w przekazywaniu ludziom prawdy od swego Ojca. Chcąc uniknąć ciemności i chodzić w świetle, którego udziela Bóg, musimy słuchać wszystkiego, co mówi Jezus, oraz pilnie naśladować jego przykład i dokładnie trzymać się jego nauk zawartych w Piśmie Świętym.

    Chodzenie w świetle Jezusa Chrystusa jest procesem ciągłym; jest wytrwałym podnoszeniem się z upadków. To nieustanne przeobrażanie swojej osobowości – zrzucanie starej, zbrukanej i przywdziewanie nowej -  „(…) stworzonej według woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności”(Ef.4:22-24)

Apostoł Paweł ujął to jeszcze tak:  „ niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłem w związku z Panem. Dalej chodźcie jako dzieci światła,gdyż na owoc światła składa się wszelka dobroć i prawość, i prawda. 10 Wciąż się upewniajcie, co jest godne upodobania Pana, 11 i przestańcie uczestniczyć z nimi w bezowocnych uczynkach typowych dla ciemności, ale je raczej gańcie,”. (Ef. 5:8-11)

Takie pozytywne zmiany nie uchodzą uwagi otoczenia *), a co najistotniejsze sprawiają radość Bogu - Dawcy życia i światła.  

   14 Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na górze. 15 Lampę zapala się i stawia nie pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. 16 Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi, żeby widzieli wasze szlachetne uczynki i wychwalali waszego Ojca, który jest w niebiosach.” (Mt. 5:14-16)    

(przeczytaj też Przysł. 27:11)

 

 

 A zatem, co zrobisz, kiedy następnym razem zostaniesz zaproszony na niewinne party w ciemnościach ?


_________________________________________

 

*)//wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2009093

 

 

KOMENTARZE

 • @AUTOR
  Jak zwykle - ciekawa i dobra notka...podobny temat przygotowuje na kolejne nocne czuwanie. Twoje notki czytam z przyjemnością...5*- oczywiście, i moje człowiecze- dziękuję.
  Serdecznie Ciebie pozdrawiam..
 • witaj, kapitalna notka
  Dark restaurant to dzisiejsze religie, ślepi kelnerzy to duchowieństwo

  "(14) Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną." (Mt 15:14 BT)

  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTS-8GX1IohdjwC6T_UW8bm-8rAOy_rTRUuYNKjamBMkRcKa8v82A

  "(8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi." (Mt 12:8-9 BT)

  na przykład z jednego archanioła zrobili tysiące:

  "Trzecia hierarchia, najbardziej „oddalona” od Boga, a najbliższa ludziom, to chóry zwierzchności (księstwa), archaniołów i aniołów. Ci niebiańscy dworzanie są wykonawcami Bożych poleceń. Księstwa lub zwierzchności sprawują nadzór nad archaniołami i aniołami. Są jakby ich zwierzchnikami. " (Tomasz z Akwinu)

  Pozdrawiam
 • @nocny gryzoń 01:47:06
  ||dlaczego przykład kolacji w ciemno ma wskazywać na niedoskonałą naturę człeka? szukanie nowinek, podniet, ciekawość nowych doświadczeń? ||

  Przykład jest pretekstem.
  Niedoskonałość człowieka wyraża się również w świadomym balansowaniu między prawdą a fałszem.

  "Przygoda" ze zgaszonym światłem, to nie tylko pobrudzona koszula. To może być pobrudzone sumienie wskutek przygody z nieznajomą.

  Wygaszenie innych zasad i przykazań w skali makro, to mniej więcej świat, jaki mamy.
 • @alfa.com.hel 08:04:29
  Dziękuję za odwiedziny.

  Dobrego dnia:))
 • @roux 08:57:02
  Rzeczywiście, trudno nie odnieść wrażenia, że przywódcy religijni są w sensie duchowym ślepi.

  Zamiast zapalić oświetlenie (odbijać światło od Jehowy Boga oraz Jezusa), akceptują stan rzeczy.
  Niejako zadowalają się założeniem noktowizorów i posługiwaniem w ciemnościach. - Przykładem mogą być kapelani wojskowi.

  Nie chcą zapalić poniższych "halogenów":

  "I wyda wyrok wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania" Mich 4:3

  "Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi.
  Łamie łuk i kruszy włócznię,
  wozy pali w ogniu" Ps 46:9


  Pozdrawiam:)
 • @via vitae 10:31:30 menadżerem dark restaurant
  jest oczywiście Szatan, bóg tego świata

  "(3) A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewanagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga." (2 Ko 4:3-4 BT)
 • @via vitae 10:31:30
  Jeśli można, to mała uwaga: MAMY WSPANIAŁYCH KSIĘŻY, KTÓRZY NIE SA DUCHOWYMI ŚLEPCAMI I DLATEGO NIE WOLNO UOGÓLNIAĆ; jakimś negatywnym przykładem osądzać innych...Dzielenie się wiarą nie może przeistaczać się w walkę z wiara innych, której - na domiar złego, ktoś absolutnie nie zna i nie rozumie, a swoja opinię kształtuje na nowinkach niewiadomego pochodzenia....
  //Zamiast zapalić oświetlenie (odbijać światło od Jehowy Boga oraz Jezusa), akceptują stan rzeczy. // NIE WYOBRAŻASZ SOBIE NAWET, a pewno i nie uwierzysz, że zapalają światła i to bardzo !!!
  Pozdrawiam...
 • @alfa.com.hel 12:17:49
  Podczas swojej służby Jezus również spotykał otwartych i wartościowych przywódców religijnych, np Nikodema Jana 3:1-21

  Pozdrawiam..
 • @via vitae 13:03:27
  //Podczas swojej służby Jezus również spotykał otwartych i wartościowych przywódców religijnych, np Nikodema Jana 3:1-21// Tyle tylko, że Księża, których ja spotykam na mojej drodze wiary, nie idą do Jezusa nocą, ukradkiem- Oni są ZJEDNOCZENI Z JEZUSEM i emanują Bożą Chwałą- kochają Boga i są Mu oddani. Więc uogólnienie, mówienie tylko o negatywach - zawsze będzie kogoś krzywdziło- no, ale cóż? Twój blog, twoja wola, i tak jesteś najlepiej piszącym spośród swoich Braci...
  Pozdrawiam...
 • @alfa.com.hel 15:28:26
  ". (2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiąc
  y: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie."

  (Apokalipsa (Objawienie) 18:2-5, Biblia Tysiąclecia)

  Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001
 • @roux 17:28:11
  //Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie."// I co- jeszcze nie wyszedłeś?- dalej tkwisz w swojej ohydzie?- Nawet nie odróżniasz kto należy do Boga, aa kto nie!! Kto służy Bogu- a kto nieprzyjacielowi Boga..... Wyuczone formułki i wersety nic Ci nie pomogą, bo używasz Słowa Bożego do nędznych celów.
  I TO JEST WŁAŚNIE TWÓJ BABILON- TO DO CIEBIE W TWOIM WŁASNYM SUMIENIU WOŁA BÓG:
  //wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli// To przecież Ty babrzesz się w tych grzechach i plagach- więc nie podrzucaj kukułczych jaj - Tym, którzy są od tego wolni. Wiem, zaraz napiszesz o Archaniołach- ale moja rada- zostaw sobie ten temat, aż ujrzysz Przyjście Pańskie, lub ujrzysz Go wcześniej- wtedy ujrzysz OKO W OKO, TO CO TERAZ W ZWIERCIADLE I DOPIERO WÓWCZAS TWÓJ GŁOS BĘDZIE ODDAWAŁ PRAWDĘ - i to ma przekonywać wówczas Ciebie, nie mnie- JA TEZ UJRZĘ PRAWDĘ, dlatego w pokorze rozważam SŁOWO i NAUKĘ BOŻĄ.... To tyle- i może - racz mnie nie nawracać- nawróć się wpierw Sam- każdy z Nas ma własne piersi, w które się bije- bij się w swoje....Biblii tez mi nie linkuj- gdy ja brałam JĄ do ręki, pewno jeszcze byłeś chłopcem....
 • @alfa.com.hel 08:58:02
  /zaraz napiszesz o Archaniołach- /

  twierdzenie, że jest więcej niż jeden archanioł to kpina z Pisma świętego, dobitny przykład ślepoty fałszywych nauczycieli
 • @roux 09:12:40
  //twierdzenie, że jest więcej niż jeden archanioł to kpina z Pisma świętego, dobitny przykład ślepoty fałszywych nauczycieli// LUB TWOJEJ NIEWIEDZY- czas to pokaże...//
  "wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli" - dodałam ten cytat widząc Twoją kolejna plugawą notkę- czy Ty naprawdę nie widzisz, że siedzisz w szambie?- Kogo chcesz nawrócić?- Hitlera? - czy inne upiory?- bo przecież nie masz szans tą mowa nienawiści nawrócić kogokolwiek.

  "wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli" - jeśli byłbyś Bożym człowiekiem, to na pewno byś wyszedł...
 • @roux & via vitae
  „Bliski jest wielki dzień Jehowy. Bliski jest i ogromnie się śpieszy. Odgłos dnia Jehowy jest gorzki. Tam mocarz będzie krzyczał. 15 Dzień ów to dzień strasznego gniewu, dzień udręki i uciśnienia, dzień burzy i spustoszenia, dzień ciemności i pomroki, dzień chmur i gęstego mroku, 16 dzień rogu i sygnału alarmowego — przeciwko miastom warownym oraz przeciw wysokim basztom narożnym. 17 I sprawię udrękę ludziom, i będą chodzili jak ślepi; bo zgrzeszyli przeciw Jehowie. I krew ich rozlana będzie jak proch, a trzewia — jak gnój. 18 Ani ich srebro, ani złoto nie zdoła ich uratować w dniu strasznego gniewu Jehowy; a ogień Jego gorliwości strawi całą ziemię, gdyż zagładę, doprawdy straszliwą, sprowadzi on na wszystkich mieszkańców ziemi”. /Sofoniasza 1:14-18 PNŚ/
 • @alfa.com.hel 12:07:25
  /pewno byś wyszedł../
  wyszedłem z KK jak skończyłem szkole podstawową -;)

  co do mojej notki, przypomniałem fakty - rozumiem, że dla niektórych niewygodne

  co do archanioła, to trzymasz się kłamstwa i każdy postronny obserwator widzi to doskonale
 • @roux 18:26:07
  JESZCZE RAZ ODPOWIEM, mając nadzieję, że jasno i wyczerpująco:

  "wyszedłem z KK jak skończyłem szkole podstawową -;)" Wyszedłeś z murów KK, mentalnie tkwisz nadal, i to nie w tym, co dobre i godne pochwały, ale właśnie w mentalnym szambie....Gdy pisałam, ze pewno bys wyszedł, to myślałam właśnie o tym....

  //co do mojej notki, przypomniałem fakty - rozumiem, że dla niektórych niewygodne// - Mylisz się,dla mnie również dla większości Katolików nic nie znaczy to, co Ty nazywasz faktami, bowiem:
  "Oto tera czas łaski, oto teraz dzień zbawienia" (2 Kor 6, 2) Moje zbawienie dzieje się dzisiaj, nie w średniowieczu, nie w II wojnie , poza tym dzieje się w mojej duszy, a nie w duszach różnych postaci przywoływanych przez Ciebie... swoimi wpisami, owszem, możesz zniechęcić, ale tylko Tych, którzy zamiast nawrócenia i oczyszczenia szukają usprawiedliwienia dla swoich nie koniecznie świętych uczynków...

  "62 Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego»19. " (łk 19)
 • @roux 18:26:07
  //co do archanioła, to trzymasz się kłamstwa i każdy postronny obserwator widzi to doskonale// Tu też się mylisz; ja nie trzymam się kłamstwa- a mojego przekonania i mojej wiary... Posuwasz sie do oskarżeń, co do których nie jesteś upoważniony...
  MOJE PRZEKONANIE, nie jest kłamstwem lub trzymaniem się kłamstwa, bowiem jestem przekonana, że:
  ARCHANIOŁ MICHAŁ - TO NIE JEZUS- to jest dla mnie -AMEN!!!
  ARCHANIOŁ GABRIEL z ks. Daniela - TO ARCHANIOŁ - to jest dla mnie AMEN!!!
  ARCHANIOŁ RAFAŁ- tu nie skomentuję szanując fakt, że nie przyjmujesz tej Księgi (ks. tobiasza)- ale przytoczę Ci zdanie o tradycji żydowskiej, która jest uznawana w Kościołach KK i innych;

  "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12,15).

  Rafał (hebr. רפאל, ara. Israfil, اسرافيل, cs. Archangieł Rafaił) – jeden z archaniołów w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej; jego imię oznacza "Bóg uzdrawia"

  "1 Potem ujrzałem:
  Oto drzwi otwarte w niebie,
  a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem,
  jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział:
  «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać».
  2 Doznałem natychmiast zachwycenia:
  A oto w niebie stał tron
  i na tronie [ktoś] zasiadał1.
  3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,
  a tęcza2 dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
  4 Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony,
  a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców3,
  odzianych w białe szaty,
  a na ich głowach złote wieńce.
  5 A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy,
  i płonie przed tronem siedem lamp ognistych4,
  które są siedmiu Duchami Boga. "(Ap rozdz 4)

  " I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
  «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
  3 A nie mógł nikt -
  na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią -
  otworzyć księgi ani na nią patrzeć......

  6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt
  a kręgiem Starców
  stojącego Baranka jakby zabitego,
  a miał siedem rogów i siedmioro oczu,
  którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię3.
  7 On poszedł,
  i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.
  8 A kiedy wziął księgę,
  czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,
  każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
  którymi są modlitwy świętych.
  9 I taką nową pieśń śpiewają:
  «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
  bo zostałeś zabity
  i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
  10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami4,
  a będą królować na ziemi».
  11 I ujrzałem,
  i usłyszałem głos wielu aniołów
  dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
  a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
  12 mówiących głosem donośnym:
  «Baranek zabity jest godzien
  wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
  13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
  i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
  i wszystko, co w nich przebywa,
  usłyszałem, jak mówiło:
  «Zasiadającemu na tronie
  i Barankowi
  błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»
  14 A czworo Zwierząt mówiło: «Amen».
  Starcy zaś upadli i oddali pokłon." (Ap. rozdz 5)
  CZY MOŻESZ MI WYMIENIĆ IMIONA I TYTUŁ:

  " wielu aniołów a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,' - bo jeśli nie, to nie doszukuj się kłamstwa w mojej wierze...
  CZY TO NIE ZASTANAWIA CIEBIE, ZE TYLKO TRZY IMIONA SĄ WYMIENIONE?
  W przeciwieństwie do Ciebie, mówię- "widzę jakby w zwierciadle", podczas gdy Ty oskarżasz....
  POWIEDZ- JEŚLI PRZYJDZIE CZAS, I ZOBACZYSZ JUŻ NIE W ZAGADCE- czy będziesz miał czas powiedzieć- PRZEPRASZAM?
  JEŚLI ZOBACZYSZ, ŻE Arch. MICHAŁ TO NIE JEZUS- czy będzie to jeszcze DZIEŃ ZBAWIENIA?
  Zapytasz pewno, co będzie, gdy ja nie miałabym racji?
  OTÓŻ, ja nie siedzę w śmietniku historii, w owym mentalnym szambie, które Ciebie "trzyma'- nie twierdze, że wszystko do końca wiem i rozumiem- wciąż szukam i trzymam sie moich wewnętrznych przekonań, Kocham Jezusa i idę z Nim- wykonuje to, co "ON MI POWIE", co da mi zrozumieć....No i przy tym KOCHAM LUDZI, a szczególnie tych, zagubionych...

  // każdy postronny obserwator widzi to doskonale// NIE INTERESUJE MNIE, CO SOBIE POMYŚLI POSTRONNY OBSERWATOR- ŻYJĘ Z BOGIEM I DLA BOGA- jeśli to Boży Obserwator, to z pewnością zauważy ten właśnie fakt- i to jest najważniejsze zarówno dla mnie, jak i dla owego Obserwatora - "Z BOGIEM I DLA BOGA". Jeśli kocham Boga z całego serca, to ON SAM prostuje moje ścieżki- JA MAM TRWAĆ W MIŁOŚCI- do Ciebie również, chociaż jest to trudna Miłość Bliźniego- TYLE, TYLKO TYLE I AŻ TYLE !!! Pozdrawiam.
 • @alfa.com.hel 10:11:06
  Czy mogłabyś wskazać werset biblijny gdzie Gabriel jest nazwany archaniolem?
 • @alfa.com.hel 10:11:06
  Kłamiesz Heleno, nigdzie w Biblii nie ma archanioła Gabriela ani archanioła Rafała; jest tylko archanioł Michał.
  Sama gorliwość nie wystarczy, niewiedza nie jest usprawiedliwieniem.

  "3 Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga, 4 którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy" (1Tm 2:3 PNŚ)

  Podkreślam, dokładnego poznania prawdy. Kwestia jednego archanioła jest bardzo prosta, w Biblii jest tylko jeden archanioł - Michał.

  Apostoł Paweł prosił w modlitwach za swoimi uczniami:

  "17 aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go;" (Ef 1:17 PNŚ)

  Uparte trwanie w niewiedzy to droga do nikąd, a nauczanie kłamstwa oznacza bycie ślepym przewodnikiem,

  "23 Niemniej nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca duchem i prawdą, bo właśnie takich szuka Ojciec, aby go czcili. 24 Bóg jest Duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać cześć duchem i prawdą” (Jn 4:23-24 PNŚ)

  Pozdrawiam Cię serdecznie
 • @roux 11:37:07
  TAKA JEST MOJA WIARA.

  "20 Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga, 21 gdy więc jeszcze wymawiałem [słowa] modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem5, przybył do mnie lecąc pospiesznie5 około czasu wieczornej ofiary. 22 Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: "Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. 23 Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić" (Dn 9)

  "Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, [opuściła mnie moc]3. 9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. 10 Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. 11 I rzekł do mnie: «Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie». Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. 12 Powiedział więc do mnie: «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. 13 Lecz książę królestwa Persów4 sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni.

  Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. " JEDEN Z PIERWSZYCH- może podasz mi werset, ze Michał to Jezus?- Czy przypadkiem nie posłużysz się domysłami, które nie maja żadnego pokrycia w Biblii?
 • @alfa.com.hel 22:00:18
  Podaj proszę werset o Gabrielu archaniele, dobrze wiesz, że to niemożliwe.
  Kłamiesz Heleno
 • @alfa.com.hel 22:00:18
  //Kłamiesz Heleno, nigdzie w Biblii nie ma archanioła Gabriela ani archanioła Rafała; jest tylko archanioł Michał.
  Sama gorliwość nie wystarczy, niewiedza nie jest usprawiedliwieniem.//
  MÓW O SOBIE - ja wierzę w to co mówię, a Ty nie musisz. Przecież Ciebie nie nauczam. To raczej Ty chcesz nauczyć mnie- NIEUDOLNIE!!!
  MOŻE POKAZ MI WERSET, ŻE JEZUS TO MICHAŁ - POTRAFISZ?
  //3 Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga, 4 którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy" (1Tm 2:3 PNŚ)// No to pokaz prawdę, o która proszę...

  //Podkreślam, dokładnego poznania prawdy. Kwestia jednego archanioła jest bardzo prosta, w Biblii jest tylko jeden archanioł - Michał.//
  WEDŁUG CIEBIE, ALE TY JESZCZE DODATKOWO PISAŁEŚ, ZE TO JEZUS- no to udowodnij. BO JA JEZUSA NIGDY NIE ZDRADZIŁAM FAŁSZYWĄ MOWĄ I NAUKA. JEZUS JEST JEDEN- KSIĄŻĄT więcej- MICHAŁ TO JEDEN Z NICH...
   //aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go;" (Ef 1:17 PNŚ)//
  No to trzeba uznać DUCHA ŚWIĘTEGO, bo to ON objawia.

  //Uparte trwanie w niewiedzy to droga do nikąd, a nauczanie kłamstwa oznacza bycie ślepym przewodnikiem, // PEWNIE- więc nie bądź....
  //muszą oddawać cześć duchem i prawdą// - Chyba "w Duchu i Prawdzie"?
  Też Cie pozdrawiam. I to na tyle- wracam do moich obowiązków.
 • @alfa.com.hel 22:10:51
  Próbujesz odwracać kota ogonem -;)
  pokaż archanioła Gabriela, bardzo Cię proszę, wtedy będzie można rozmawiać o archaniele Michale
  Ale nie wierzę, żebyś chciała o tym rozmawiać, bo widzisz kłamstwo archanielskie, to podstawa całego KK, nawet w tym celu sfałszowali tłumaczenie Biblii (ulubione fałszerstwo Barbary, kryptowatykanistki z resztą)
 • @roux 22:33:15
  //Ale nie wierzę, żebyś chciała o tym rozmawiać, bo widzisz kłamstwo archanielskie, to podstawa całego KK, nawet w tym celu sfałszowali tłumaczenie Biblii// Słucham?- a któż to mówi o sfałszowaniu Biblii?- o któtrj Biblii mówisz?- przecież to nie KK wydał Biblię PNŚ !!!
  //Próbujesz odwracać kota ogonem -;)
  pokaż archanioła Gabriela, bardzo Cię proszę, wtedy będzie można rozmawiać o archaniele Michale// NIE roux- ja nic nie próbuje, to Ty uciekasz od tematu- JEZUS JEST TAK BARDZO WAŻNY, ŻE NALEŻY OD JEGO OSOBY ROZPOCZĄĆ WYJAŚNIENIA....BO PRZECIEŻ WIESZ TAK SAMO DOBRZE, JAK JA< ZE NIE MA ANI JEDNEGO WERSETU< ZE JEZUS TO ARCHANIOŁ MICHAŁ...Więc do rzeczy- przytocz...Bo przecież mogę pójść tylko za Nauką, która jest jasna i prawdziwa, bo to przecież Ty masz ochotę nawracać na swoją wiarę, a odwracać od KK...Przecież to TY reagujesz na moje wpisy- dla mnie moja wiara jest właściwa, a skoro mi zarzucasz i to nie pierwszy raz kłamstwo- to udowodnij....

  "«Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» "- J 18, 23
  NO TO CZEKAM, a jeśli nie możesz mi udowodnić, TO PRZESTAŃ MNIE ZACZEPIAĆ- PRZESTAŃ WTRĄCAĆ SIĘ W MOJE WYPOWIEDZI I W MOJA WIARĘ - I NIE OSKARŻAJ...WIESZ PRZECIEŻ, KTO WCIĄŻ OSKARŻA.....
 • @alfa.com.hel 08:03:41
  Archanioł Gabriel to szatańskie kłamstwo jest. Rozpowszechniasz kłamstwa

  /ARCHANIOŁ GABRIEL z ks. Daniela - TO ARCHANIOŁ - to jest dla mnie AMEN!!!/
  No chyba, że przyznasz, że swojej wiary nie opierasz na Biblii, to wtedy nie będzie Ci można nic zarzucić.

  Ja nie uciekam od tematu, czekam na pokazanie archanioła Gabriela (w Biblii), bez tego nie da się zacząć rozmowy - wiesz o tym doskonale.
 • @roux 08:36:43
  A dla mnie najważniejszy jest JEZUS I BEZPODSTAWNE MÓWIENIE, ZE JEST NIM ARCHANIOŁ MICHAŁ - od tego przecież zależy Zbawienie...TRZYMASZ SIĘ POZYCJI PATOWEJ?- wiesz, że nie masz wyjścia, ze nie odpowiesz, a ja mogę Ci odpowiedzieć:
  "Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'....

  //Gabriel, archanioł, jest - obok Michała i Rafała - jedną z trzech niebiańskich istot, które w Piśmie Św. występują nie tylko w określonej roli, ale także posiadają własne imię. Po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem, a także -o wyglądzie mężczyzny- w Księdze Daniela (8, 15), któremu wyjaśnia proroczą wizję, następnie zaś przekazuje zapowiedź siedemdziesięciu tygodni. Spełnia więc rolę posłańca (anioła), który przekazuje ludziom zlecenie od Boga. Niektórzy uczeni sądzą, że występuje także w dalszych tekstach tej Księgi (10, 4 - 12, 4), gdzie nieznany człowiek, -ubrany w lniane szaty-, o obliczu podobnym -do blasku błyskawicy-, objaśnia prorokowi inne wizje. Ale świadomość chrześcijańska kojarzy Gabriela przede wszystkim z wydarzeniami związanymi bezpośrednio z historią zbawienia. Gabriel więc wieści Zachariaszowi narodziny Chrystusowego przesłańca (Łk 1, 11 nn), potem zostaje posłany od Boga do Nazaretu (1, 26-38). Ewangelista wprawdzie mówi o Gabrielu, że -stał po prawej stronie ołtarza kadzenia- (Łk 1, 11), -wszedł do niej- (Łk 1, 28), -odszedł od niej- (Łk 1, 38), ale nie mówi, że miał ludzką postać. Rola, jaką odegrał w wielkiej tajemnicy, uczyniła zeń osobistość o ogromnym znaczeniu. Jeśli ponadto zważymy, że jego słowa wypowiedziane w Nazarecie przypominają poniekąd angelologiczne teksty z Tb 12, 15 oraz z Ap 8, 2, nie dziwimy się, że chrześcijańska tradycja zaliczyła go do siedmiu archaniołów, wyposażonych w szczególne znaczenie i funkcje. Podobnie rzecz ma się z późną tradycją żydowską, literaturą talmudyczną.

  "Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, 16 i usłyszałem głos ludzki nad [rzeką] Ulaj, który wołał tymi słowami: "Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie!" 17 Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz."

  "11 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia."

  "19 Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną."

  "26 W szóstym miesiącu9 posłał Bóg anioła Gabriela " porównaj:

  "15 Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu3 aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański». "

  "2 I ujrzałem siedmiu aniołów,
  którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. "

  " A siedmiu aniołów,
  mających siedem trąb,
  przygotowało się, aby zatrąbić. "

  I pierwszy zatrąbił. // I drugi anioł zatrąbił: //
  I trzeci anioł zatrąbił: // I czwarty anioł zatrąbił: //

  "«Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi
  wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!» "

  //16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi10.//

  NA HASŁO I NA GŁOS ARCHANIOŁA PAN ZSTĄPI - występuje TU ARCHANIOŁ I JEZUS - DWIE OSOBY, nie inaczej- nie ma też Imienia, który to Archanioł da Hasło, a który trąbić....I to koniec mojej dyskusji z Tobą - przecież świadomie odrzucasz poznanie PRAWDZIWEGO JEZUSA...SZKODA CZASU NA JAŁOWE DYSKUSJE- mam swoja droge i nie wchodzę na Twoją ....
 • @roux 08:36:43
  //Archanioł Gabriel to szatańskie kłamstwo jest. Rozpowszechniasz kłamstwa//
  MÓWIENIE, ZE ARCHANIOŁ MICHAŁ TO JEZUS, to dopiero jest szataństwem...ODPROWADZASZ LUDZI OD ZBAWICIELA, a więc i od Zbawienia- TO DOPIERO JEST SZATAŃSTWEM... Żegnaj, nawróć się, dopiero nauczaj, i nie życzę sobie, żebyś wtrącał się do moich rozmów....
 • @alfa.com.hel 10:18:52
  Pokaż, gdzie w Biblii Gabriel jest nazwany archaniołem, to powinno być bardzo proste.
  Wiesz doskonale, że NIGDZIE nie jest nazwany archaniołem! Brniesz w kłamstwo.
 • ekspert
  http://www.katoliban.pl/upload/images/large/2014/10/bezdzietny-samotny-w-celibacie_533998938.jpg
 • @roux 10:25:19
  //16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej// BT

  PNŚ
  „Wiele przekładów brzmi: »A Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.« Inne brzmią: »A Słowo było boskie« lub: »Logos był boski.« Jeszcze inne: »I Słowo było bogiem.« Po zbadaniu tylu wersetów z tego, co Jan napisał o Jezusie, który ze Słowa stał się ciałem, jesteśmy teraz w stanie rozstrzygnąć, który z tych różnych przekładów jest właściwy. Od tego zależy nasze zbawienie” („»Słowo« - kogo miał na myśli apostoł Jan?” 1965 [ang. 1962] s. 45).

  1) 1Tes 4:16 - „ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

  The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985
  „because very (one) the Lord in command, in voice of archangel and in trumpet of God, he will come down from heaven...” 1Tes 4:16 (tłumaczenie „słowo w słowo”).

  New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984
  because the Lord himself will descend from heaven with a commanding call, with an archangel’s voice and with God’s trumpet...” 1Tes 4:16.

  Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata” 1997
  "ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą...” 1Tes 4:16.  2) Angielska Biblia Świadków Jehowy z referencjami (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984) podaje w przypisie do 1Tes 4:16, że niektóre nowożytne przekłady hebrajskie (na które oni powołują się wstawiając imię Jehowa do Nowego Testamentu), mają w tym wersecie zamiast terminu „Pan” imię „Jehowa” (także dwukrotnie w 1Tes 4:17)! Wynikałoby z tego, i z nauki Towarzystwa Strażnica (że Pan to archanioł), że Jehowa jest archaniołem Michałem w tym tekście 1Tes 4:16! Zaznaczmy tu, że dwa z czterech powyższych hebrajskich przekładów (oznaczone J7 i J8), to te same według których np. w 1Tes 4:15 Świadkowie Jehowy zamienili frazę „słowo Pańskie” na „słowa Jehowy”. Choć samo Towarzystwo Strażnica nie uważa, że tekst 1Tes 4:16 mówi o Jehowie, to jednak powołuje się często na wątpliwej jakości przekłady, z których wybiera to, co mu potrzebne.

  3) Niekonsekwencją Towarzystwa Strażnica jest to, że czasem powołuje się ono (dla potwierdzenia swego przekładu) w swych publikacjach na teksty 1Tes 4:16, które nie potwierdzają jego utożsamiania Jezusa z archaniołem (patrz np. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 243; Strażnica Nr 2, 1993 s. 5; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 103). Próbuje też ono wadliwie narzucić swój punkt widzenia odnośnie jednego z przekładów biblijnych:

  W 1 Tesaloniczan 4:16 (Bw) rozkaz Jezusa Chrystusa co do rozpoczęcia zmartwychwstania nazwano »głosem archanioła«” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 132).

  Każdy kto zaglądnie do przekładu Bw zobaczy, że słowa w nim występujące nie potwierdzają wcale doktryny Świadków Jehowy:

  1Tes 4:16 -„ Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba” (Biblia warszawska; por. też cytat z Bw przytoczony w „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 243 – „1 Tes. 4:13-18 (Bw): »(...) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej...«”).
 • @alfa.com.hel 13:56:28
  O "archaniele" Gabrielu masz coś do powiedzenia?
  Czy to dla Ciebie za trudne?
 • @roux 18:22:43
  Przewrotny Człowieku- nie czytasz o czym ja piszę?Archaniołem chcesz zasłonić swoja bezsilność? Czy to dla Ciebie za trudne?- wiem, chcesz zakończyć rozmowę ogłupieniem rozmówcy- już to przerabiałam z Tobą...Czy to za trudne, żeby odnieść się do moich wpisów?
  JA TEZ JESTEM UPARTA !!! - i le razy mnie zaczepisz, tyle razy będę Ci przypominała najważniejszy temat:

  " A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa"(J 17, 3) - nie ma ważniejszego tematu, więc nie stosuj zastępczych pytań- rozpoczynamy na Zbawicielu i Bogu Ojcu, a skończymy na Archaniołach prostując wpierw Twoje rewelacje odnośnie Archanioła Michała....Walcząc z KK, jesteś chyba przygotowany do obrony tego co wyznajesz, na co się powołujesz....Bo przecież gdyby założyć, że ja - czy ktoś inny nie zrozumiał wersetów o aniołach, to nic to- ale kłamliwie mówić o Zbawicielu, przy tym wypaczać Obraz Boga- to zamkniecie sobie i innym drogi do zbawienia.... Poza tym- bardzo lubię rozmawiać z via vitae- więc nie psuj mi tych rozmów twoim wtrącaniem się- chyba się zrozumieliśmy...
 • @alfa.com.hel 19:59:46
  /Przewrotny Człowieku/
  już Ci tylko inwektywy zostały, -;)

  Anioł Gabriel pozostanie aniołem Gabrielem, choćbyś nie wiem jak unikała odpowiedzi.
  Biedni twoi uczniowie....okłamywani tak bezczelnie.
  Polecenia to możesz wydawać w kółku różańcowym. Ja demaskuję Twoje kłamstwa i żaden ban Ci nie pomoże.
 • @roux 20:21:07
  Miałam rację- jesteś przewrotny- pomijasz milczeniem to co ja poruszam - trzymasz się kurczowo jednego Słowa- mniej istotnego tematu od tego, co ja poruszam, i to jest właśnie przewrotność- nie inwektywy, a fakt- prawda....
  Anioł Gabriel dla mnie pozostanie Archaniołem Gabrielem i nie uznaje tego za kłamstwo- a stwierdzenie zgodne z moim przekonaniem- że Ty nie dopatrujesz się tego w wersetach biblijnych, to Twoja sprawa, której ja nie oceniam...
  //Biedni twoi uczniowie....okłamywani tak bezczelnie.// NIE OSADZAJ- moi Uczniowie prowadzeni byli przeze mnie formacja poprzez Słowo Boże- na tyle dobrze, że Rodzice ŚJ pozwalali swoim dzieciom przychodzić na moje zajęcia!!!!- więc nie osadzaj tego, o czym nic nie wiesz- dopuszczasz się tutaj oskarżeń i pomówień...Powiem więcej- WASZE, a obecnie Twoje notki sprawiają, że nie potrafię uwierzyć w dobre intencje ŚJ- i nie mam ochoty na rozmowy z Wami. Wyjątek stanowi VIA VITAE- ale też i Jego notki są wyjątkiem wśród waszych....Wstyd roux, naprawdę wstyd mi za Ciebie- zmieniłeś się przez ten rok. Może pora się zatrzymać i zreflektować??????? I NA TYM KOŃCZĘ, już i tak zbyt długa rozmowę z Tobą...Wyjdź z szamba- i idź Bożą droga- bądź KIM CHCESZ BYĆ I GDZIE CHCESZ BYĆ, nie mnie wskazywać ci drogę- ale z szamba- to owszem , mogę powiedzieć- WYJDŹ !!!! Stać Cie na więcej i na "lepiej" !!!
  SERDECZNIE POZDRAWIAM- i pamiętaj; kiedyś pisałam taka bajeczkę o ptaszku: "Nie każdy jest Twoim wrogiem......, nie każdy Przyjacielem....." resztę sobie dodaj....MAM NADZIEJE SPOTKAĆ CIEBIE W LEPSZEJ KONDYCJI DUCHOWEJ...
 • @alfa.com.hel 10:48:40
  /Anioł Gabriel dla mnie pozostanie Archaniołem Gabrielem i nie uznaje tego za kłamstwo- a stwierdzenie zgodne z moim przekonaniem- że Ty nie dopatrujesz się tego w wersetach biblijnych, to Twoja sprawa, której ja nie oceniam./
  Nareszcie przyznałaś, że Biblia dla Ciebie jest na drugim planie.
  Dla mnie Biblia jest jedynym źródłem wiedzy, więc w takim razie rozmowa z Tobą jest, moim zdaniem, bezprzedmiotowa.

  /Wyjdź z szamba- /
  Trzymanie się Biblii nazywasz szambem?
  Bez komentarza..
 • All
  http://tidal.com/video/25668593
 • @brook, nie każdy ma dostęp do aplikacji TIDAL
  https://www.youtube.com/watch?v=3eDTFRZeHIA

  Pzdr:)

OSTATNIE POSTY

więcej
 • RELIGIE

  Limbus - teologiczny zwrot o 180 stopni

  Z Zaduszkami związane są tzw.wypominki, mające na celu uwolnienie zmarłych od mąk czyśćcowych. Na kanwie tej niebiblijnej doktryny, zrodziła się kolejna obrażająca Boga nauka o Limbusie, czyli miejscu dla zmarłych nieochrzczonych niemowląt. czytaj więcej

 • RELIGIE

  Jakie jest prawdziwe źródło fenomenu Medjugorie?

  (..)pierwsze "objawienia" (i prawdopodobnie większa cześć kolejnych zjawisk) są "więcej niż naturalne", to znaczy, pochodzą od złych duchów, których owoce widać w nieposłuszeństwie, kłamstwach i innych moralnych upadkach” - Ks. prof. M. Hauke czytaj więcej

 • RELIGIE

  Follow JC Go - święte pokemony?

  ​Już niedługo uroczystość Wszystkich Świętych, więc przedstawiciele Watykanu uznali, że nadszedł czas, by wszystkich tych świętych... złapać w aplikacji mobilnej Follow JC Go, do złudzenia przypominającej popularne Pokémon Go. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 267 komentarze: 5370